Programul Apple de reciclare (disponibil în unele regiuni):  Pentru reciclarea gratuită a telefonului dvs. mobil, o etichetă de transport pre-plătit și instrucțiuni, accesați www.apple.com/recycling.

Eliminarea și reciclarea iPhone-ului:  Trebuie să eliminați iPhone-ul dvs. în conformitate cu legile și reglementările locale. Deoarece iPhone-ul conține componente electronice și o baterie, iPhone-ul trebuie să fie eliminat separat de deșeurile casnice. Atunci când iPhone-ul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați autoritățile locale pentru a afla despre opțiunile de casare și reciclare, lăsați-l la magazinul local Apple sau returnați-l la Apple. Bateria va fi înlăturată și reciclată într-o manieră ecologică. Pentru informații suplimentare, consultați www.apple.com/recycling.

Înlocuirea bateriei:  Bateria litiu-ion din iPhone trebuie înlocuită doar de Apple sau de un furnizor de service autorizat de Apple și trebuie să fie reciclată sau eliminată separat de deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre serviciile de înlocuire a bateriilor, accesați www.apple.com/ro/batteries.

Eficiența încărcătorului bateriei

BC într-un cerc

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Antet avertisment baterie Taiwan
Avertisment cu privire la eliminarea bateriei din Taiwan

Declaraţie cu privire la baterie din Taiwan

simbol eliminare

Declaraţie cu privire la baterie din China

simbol eliminare

Uniunea Europeană - Informații privind eliminarea 

simbol eliminare

Simbolul de mai sus arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Colectarea și reciclarea separată a produsului dvs. și/sau a bateriei acestuia în momentul eliminării vor ajuta la conservarea resurselor naturale și vor asigura reciclarea acestora într-o manieră care protejează sănătatea oamenilor și mediul.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

simbol eliminare

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

simbol eliminare

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.