Sledujte hlavné burzy a svoje portfólio akcií, zobrazte si zmenu hodnôt v čase a získajte najnovšie informácie o sledovaných spoločnostiach.

Obrazovka aplikácie Akcie, na ktorej sú zobrazené akcie a časová os vybranej akcie. Potiahnite časovú os doľava alebo doprava pre zobrazenie štatistík alebo najnovších informácií.
 • Spravovanie zoznamu akcií: Klepnite na tlačidlo Informácie.

 • Pridanie položky:  Klepnite na tlačidlo pridať. Zadajte symbol, názov spoločnosti, fondu alebo index a klepnite na Vyhľadať.

 • Vymazanie položky:  Klepnite na tlačidlo vymazať.

 • Zmena poradia položiek:  Potiahnite tlačidlo preusporiadať nahor alebo nadol.

Počas prezerania informácií o akcii môžete klepnutím na hodnoty pozdĺž pravého okraja obrazovky zobraziť zmenu ceny, trhovú kapitalizáciu alebo percentuálnu zmenu. Potiahnite informácie pod zoznamom akcií pre zobrazenie zhrnutia, grafu alebo najnovších informácií týkajúcich sa vybranej akcie. Ak si chcete prečítať článok nejakej aktuality v Safari, klepnite na jej nadpis.

Svoje akcie si môžete prezerať aj na záložke Dnes v Centre hlásení. Viac v časti Centrum hlásení.

Poznámka: Ceny sa môžu zobrazovať s oneskorením 20 a viac minút (v závislosti od rýchlosti služby).

 • Pridanie novinového článku do zoznamu Na prečítanie: Klepnite a podržte prst na názve článku a potom klepnite na Pridať do zoznamu Na prečítanie.

 • Získanie ďalších informácií: Klepnite na tlačidlo Yahoo!.

 • Zobrazenie grafu na celej obrazovke: Otočte iPhone do orientácie na šírku. Potiahnite prst doprava alebo doľava pre zobrazenie grafov svojich ostatných akcií.

 • Zobrazenie hodnoty v konkrétnom dátume alebo čase:  Dotknite sa grafu jedným prstom.

  Obrazovka s grafmi akcií orientovaná na šírku. Dotknite sa grafu pre zobrazenie ceny vo vybranom dátume. Potiahnite prst doľava alebo doprava pre zobrazenie cien v iných dňoch.
 • Zobrazenie rozdielu hodnôt v čase:  Dotknite sa grafu dvomi prstami.

  Dotknite sa grafu dvomi prstami pre zobrazenie zmeny ceny za určité časové obdobie.
 • Ak chcete, aby bol váš zoznam akcií aktuálny na vašich iOS zariadeniach a počítačoch, použite iCloud: Prejdite do Nastavenia > iCloud > Dokumenty a dáta a potom zapnite možnosť Dokumenty a dáta (v predvolených nastaveniach je zapnutá). Viac v časti iCloud.