VÝSTRAHA: Nedodržanie nasledovných bezpečnostných pokynov môže viesť k vzniku požiaru, elektrického šoku alebo iného zranenia, prípadne k poškodeniu iPhonu alebo iného majetku. Pred používaním iPhonu si prečítajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné informácie.

Zaobchádzanie  S iPhonom zaobchádzajte opatrne. Je vyrobený z kovu, skla a plastov a obsahuje citlivé elektronické komponenty. iPhone sa môže poškodiť pri páde, zapálení, prepichnutí alebo stlačení, prípadne ak príde do kontaktu s tekutinou. Používanie poškodeného iPhonu, napríklad s prasknutou obrazovkou, by mohlo mať za následok zranenie. Ak sa bojíte, že môže dôjsť k poškriabaniu povrchu iPhonu, zvážte používanie krytu alebo obalu.

Oprava Neotvárajte iPhone a nepokúšajte sa ho sami opraviť. Rozobraním iPhonu môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo vášmu zraneniu. Ak je iPhone poškodený, nefunguje alebo prišiel do kontaktu s tekutinou, kontaktujte spoločnosť Apple alebo autorizovaného poskytovateľa servisu Apple. Viac informácií o servise získate na stránke www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Batéria Nepokúšajte sa vymieňať batériu v iPhone. Mohli by ste ju poškodiť, čo môže mať za následok prehriatie zariadenia a zranenie osôb. Lítiumiónová batéria by mala byť vymieňaná len spoločnosťou Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisu Apple a musí byť recyklovaná alebo zlikvidovaná oddelene od odpadu z domácnosti. Batériu sa nepokúšajte spáliť. Informácie o recyklácii a výmene batérií nájdete na stránke www.apple.com/sk/batteries.

Strata pozornosti Používanie iPhonu vás môže v niektorých situáciách rozptyľovať a viesť k vzniku nebezpečných situácií. Oboznámte sa s pravidlami, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov alebo slúchadiel, vyhnite sa napríklad posielaniu textových správ počas šoférovania alebo počúvaniu hudby prostredníctvom slúchadiel počas bicyklovania.

Navigácia Mapy, navigácia, Flyover a aplikácie založené na určovaní polohy sú závislé na dátových službách.

Nabíjanie iPhone nabíjajte pomocou priloženého USB kábla a napájacieho adaptéra alebo pomocou napájacích káblov a adaptérov tretích strán označených logom Made for iPhone (Vyrobené pre iPhone), ktoré sú kompatibilné s USB 2.0, prípadne s napájacími adaptérmi vyhovujúcimi jednému alebo viacerým nasledovným štandardom: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, prípadne iný platný štandard kompatibility pre napájacie adaptéry mobilných telefónov. Pripojenie iPhonu k niektorým kompatibilným napájacím adaptérom môže vyžadovať iPhone Micro USB adaptér (dostupný v niektorých oblastiach) alebo iný adaptér. Používanie poškodených káblov alebo nabíjačiek, prípadne nabíjanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť elektrický šok. Ak na nabíjanie iPhonu používate napájací USB adaptér, uistite sa pred jeho zasunutím do zásuvky, že je správne zložený (napájacia zástrčka alebo napájací kábel musia byť správne zasunuté do adaptéra).

Poznámka: Kompatibilné sú len micro USB adaptéry v určitých oblastiach, ktoré spĺňajú príslušné štandardy kompatibility napájacích adaptérov pre mobilné telefóny. Ak chcete zistiť, či váš micro USB adaptér spĺňa tieto štandardy, kontaktujte jeho výrobcu.

Dlhodobé vystavovanie teplu  iPhone a napájací adaptér vyhovujú platným štandardom a limitom vzťahujúcim sa na povrchovú teplotu. Napriek tomu môže dlhodobý kontakt s horúcimi povrchmi, aj keď neprekračujú tieto limity, spôsobiť zranenie. Riaďte sa zdravým úsudkom a vyhýbajte sa situáciám, kedy ste po dlhšiu dobu v kontakte so zariadením alebo jeho napájacím adaptérom pripojeným do napájacej zásuvky. Napríklad sa vyhýbajte umiestneniu zariadenia alebo napájacieho adaptéra zapojeného do elektrickej zásuvky pod prikrývku, vankúš alebo v blízkosti vášho tela počas spánku. Počas používania iPhonu a jeho napájacieho adaptéra by tieto mali byť umiestnené na dobre vetranom mieste. Buďte obzvlášť opatrní v prípade, ak trpíte zdravotnými problémami, ktoré ovplyvňujú schopnosť vášho tela vnímať teplo.

Poškodenie sluchu  Počúvanie zvuku s vysokou úrovňou hlasitosti môže mať za následok poškodenie sluchu. Zvuk istej úrovne sa pri dlhšom počúvaní môže javiť tichší, ako je v skutočnosti. Podobný vplyv na vnímanie hlasitosti zvuku môže mať aj hluk na pozadí. Používajte len kompatibilné prijímače, slúchadlá, náhlavné sady či odposluchové zariadenia. Pred používaným slúchadiel najprv zapnite zvuk a skontrolujte jeho hlasitosť. Viac informácií o poškodení sluchu nájdete na adrese www.apple.com/sound. Informácie o nastavení obmedzenia maximálnej hlasitosti nájdete v časti Nastavenia aplikácie Hudba.

VÝSTRAHA: Ak chcete predísť poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti po dlhšiu dobu.

Apple náhlavné sady Náhlavné sady predávané s iPhonom 4s a novšími modelmi v Číne (môžete ich rozpoznať podľa tmavých izolačných krúžkov na konektore) boli navrhnuté tak, aby spĺňali čínske štandardy a sú kompatibilné so zariadeniami iPhone 4s a novšími modelmi, iPad 2 a novšími modelmi a iPod touch 5. generácie. So svojím zariadením používajte len kompatibilné náhlavné sady.

Rádiové signály  iPhone používa na pripájanie k bezdrôtovým sieťam rádiové signály. Informácie o množstve energie používanej na prenos týchto signálov a o minimalizácii rizika vystavovania sa týmto vyžarovaniu nájdete v časti Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Právne > RF žiarenie

Rádiofrekvenčné rušenie  Venujte pozornosť značkám a upozorneniam, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie mobilných telefónov (napríklad v zdravotníckych zariadeniach alebo pri odpaľovacích prácach). Aj keď bol iPhone navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal normy týkajúce sa rádiofrekvenčného vyžarovania, môže takéto vyžarovanie iPhonu negatívne ovplyvniť prevádzku iných elektronických zariadení a spôsobiť ich poruchy. Na miestach, kde je to zakázané, ako napríklad na palube lietadla, vypnite iPhone alebo použite režim lietadlo, ktorý vypne bezdrôtové vysielače iPhonu.

Zdravotné prístroje  iPhone obsahuje vysielače, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia a takisto obsahuje v spodnej časti magnety. Priložené slúchadlá majú v slúchadlovej časti takisto magnety. Tieto elektromagnetické polia a magnety môžu spôsobiť rušenie kardiostimulátorov alebo iných zdravotných prístrojov. Dodržujte vzdialenosť najmenej 15 cm medzi kardiostimulátorom alebo defibrilátorom a iPhonom alebo slúchadlami. Ak máte podozrenie, že iPhone ruší váš defibrilátor alebo alebo akékoľvek iný zdravotný prístroj, prestaňte iPhone používať a požiadajte svojho lekára o informácie týkajúce sa vášho zdravotného prístroja.

Zdravotné problémy Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, na ktoré by iPhone mohol mať vplyv, napríklad závrate, stratu vedomia, bolesti očí alebo hlavy, konzultujte ich pred používaním iPhonu so svojim lekárom.

Explozívne ovzdušie  Nenabíjajte iPhone na žiadnych miestach s potenciálne explozívnym ovzduším, ako sú napríklad čerpacie stanice alebo miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo iné častice, ako napríklad prach alebo železný prach. Dodržiavajte inštrukcie a príkazy.

Opakované pohyby  Pri vykonávaní opakovaných pohybov počas práce s iPhonom, ako je napríklad písanie alebo hranie hier, môžete občas pociťovať bolesti dlaní, rúk, ramien, krku alebo iných častí tela. Ak sa u vás vyskytnú takéto bolesti, konzultujte ich so svojim lekárom.

Rizikové aktivity  Toto zariadenie nebolo navrhnuté na používanie na miestach, kde by jeho zlyhanie mohlo viesť k smrti, zraneniu osôb alebo závažnému poškodeniu životného prostredia.

Riziko zadusenia  Niektoré z príslušenstva iPhonu môže predstavovať riziko zadusenia pre malé deti. Uchovávajte takéto príslušenstvo mimo dosahu malých detí.