Program na recykláciu spoločnosti Apple (k dispozícii v niektorých oblastiach):  Informácie o bezplatnej recyklácii starého mobilného telefónu spolu s predplatenou obálkou a inštrukciami nájdete na adrese www.apple.com/recycling.

Likvidácia a recyklácia iPhonu  iPhone musíte zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. iPhone obsahuje elektronické súčasti a batériu, preto ho musíte svoj likvidovať oddelene od domového odpadu. Keď iPhone dosiahne koniec svojho životného cyklu, kontaktujte miestne úrady pre viac informácií o možnostiach likvidácie a recyklácie, alebo ho jednoducho zaneste späť autorizovanému predajcovi Apple, či vráťte do Apple. Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. Viac informácií nájdete na adrese www.apple.com/recycling.

Výmena batérie:  Lítiumiónová batéria by mala byť vymieňaná len spoločnosťou Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisu Apple a musí byť recyklovaná alebo zlikvidovaná oddelene od odpadu z domácnosti. Viac informácií týkajúcich sa výmeny batérie nájdete na adrese http://www.apple.com/sk/batteries.

Účinnosť nabíjačky batérie

BC v krúžku

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

hlavička upozornenia batérie pre Tajwan
Upozornenie týkajúce sa likvidácie batérie pre Taiwan

Vyhlásenie ohľadne batérie pre Taiwan

symbol likvidácie

Vyhlásenie ohľadne batérie pre Čínu

symbol likvidácie

Informácie o likvidácii pre Európsku úniu 

symbol likvidácie

Vyššie uvedený symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by váš produkt a/alebo batéria mali byť zlikvidované oddelene od domového odpadu. Ak tento produkt dosiahne koniec životného cyklu, zaneste ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Oddelený zber a recyklácia vášho produktu a/alebo batérie pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaručujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Union Européenne—informations sur l’élimination:  Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:  Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

&Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:  Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering:  Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

symbol likvidácie

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

symbol likvidácie

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.