• Resetovanie nastavení iPhonu: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a vyberte niektorú z možností:

  • Resetovať všetky nastavenia:  Všetky vaše nastavenia budú resetované na pôvodné.

  • Vymazať celý obsah a nastavenia:  Budú vymazané všetky informácie a nastavenia. iPhone nebude možné používať pred jeho opätovným nastavením.

  • Resetovať nastavenia siete:  Ak resetujete nastavenia siete, dôjde k vymazaniu zoznamu známych sietí a tých nastavení VPN, ktoré neboli nainštalované pomocou konfiguračného profilu. (Ak chcete odstrániť nastavenia VPN nainštalované pomocou konfiguračného profilu, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Profil, klepnite na profil a potom na Odstrániť. Týmto tiež odstránite ďalšie nastavenia alebo účty poskytnuté profilom.) Wi-Fi sa vypne a znovu zapne, pričom budete odpojení od akejkoľvek práve používanej siete. Wi-Fi a nastavenie Potvrdiť pripojenie zostanú zapnuté.

  • Resetovať slovník klávesnice:  Do slovníka klávesnice sú slová pridané v prípade, že odmietnete slová, ktoré vám iPhone pri písaní navrhuje. Resetovaním slovníka klávesnice vymažete všetky slová, ktoré doň boli pridané.

  • Resetovať rozloženie plochy:  Bude obnovené pôvodné rozloženie ikon vstavaných aplikácií na ploche.

  • Resetovať polohu a súkromie:  Resetuje lokalizačné služby a nastavenia súkromia na pôvodné.