Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B - časť 15 smernice FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby bola zabezpečená zodpovedajúca ochrana proti škodlivému rušeniu v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčné žiarenie, ktoré môže pri nedodržaní inštrukcií na inštaláciu a používanie spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Zároveň však nie je možné garantovať, že sa rušenie v konkrétnej inštalácii nebude vyskytovať. Ak bude toto zariadenie zdrojom škodlivého rušenia príjmu rádia alebo televízora, čo je možné stanoviť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame odstrániť rušenie jedným z nasledovných spôsobov:

  • Otočte alebo premiestnite anténu na príjem signálu.

  • Presuňte zariadenie ďalej od prijímača.

  • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

  • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Dôležité: Zmeny alebo úpravy tohto produktu, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou Apple Inc., môžu viesť k porušeniu zhody s EMC a jeho používanie bude neoprávnené. Tento produkt vyhovuje limitom stanoveným smernicami EMC v rôznych podmienkach, vrátane použitia vyhovujúceho periférneho zariadenia a tienených káblov medzi komponentami systému. Je dôležité vždy používať vyhovujúce periférne zariadenia a tienené káble medzi komponentami systému a znížiť tak možnosť výskytu rušenia rádia, televízora alebo iných elektrických zariadení.