Píšte správy
Vloženie do správy fotky alebo videa: Klepnite na bod vloženia.. Ďalšie položky zobrazíte klepnutím na…

Prezerajte si svoje správy
Zobrazenie dlhšieho náhľadu: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre > Náhľad. Môžete zobraziť až…

Dokončite správu neskôr
Uloženie správy namiesto jej odoslania: Ak píšete správu a chcete ju dokončiť neskôr, klepnite na…

Prezerajte si dôležité správy
Zhromaždenie dôležitých správ: Pridajte si dôležitých ľudí do svojho zoznamu VIP a správy od týchto…

Prílohy
Uloženie fotky alebo videa do albumu Fotoaparát: Podržte prst na fotke alebo videu, až kým…

Pracujte s viacerými správami
Vymazanie, presunutie alebo označenie viacerých správ: Počas prezerania zoznamu správ klepnite na Upraviť. Označte niekoľko…

Prezerajte si a ukladajte adresy
Zobrazenie príjemcov správy: Počas prezerania správy klepnite na Viac v poli Pre. Pridanie osoby do aplikácie…

Tlačte správy
Vytlačenie správy: Klepnite na a potom klepnite na Tlačiť. Vytlačenie prílohy alebo obrázka: Klepnutím zobrazte prílohu…

Nastavenia Mailu
Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre, kde môžete: Vytvoriť rôzne podpisy pre každý z…