Medzinárodné klávesnice vám umožňujú písať text v rôznych jazykoch, vrátane ázijských jazykov so smerom písania sprava doľava. Zoznam podporovaných klávesníc nájdete na adrese www.apple.com/iphone/specs.html.

 • Spravovanie klávesníc.  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice.

 • Pridanie klávesnice: Klepnite na Pridať klávesnicu a v zozname vyberte požadovanú klávesnicu. Pre pridanie ďalších klávesníc zopakujte tento postup.

 • Odstránenie klávesnice:  Klepnite na Upraviť, klepnite na tlačidlo vymazať vedľa klávesnice, ktorú chcete odstrániť a potom klepnite na Vymazať.

 • Úprava zoznamu klávesníc:  Klepnite na Upraviť a potom potiahnite tlačidlo preusporiadať vedľa klávesnice na nové miesto v zozname.

Ak chcete zadávať text v inom jazyku, prepnite klávesnice.

 • Prepínanie klávesníc počas písania.  Podržte stlačený kláves Glóbus tlačidlo prepnúť klávesnicu pre zobrazenie všetkých povolených klávesníc. Pre výber klávesnice presuňte prst na názov klávesnice a potom ho zdvihnite. Kláves Glóbus tlačidlo prepnúť klávesnicu sa zobrazí len v prípade, ak je povolená viac ako jedna klávesnica.

Môžete tiež klepnúť na tlačidlo prepnúť klávesnicu. Po klepnutí na tlačidlo prepnúť klávesnicu sa na krátky okamih zobrazí názov novo aktivovanej klávesnice. Ďalším klepnutím na toto tlačidlo prepínate na ostatné povolené klávesnice.

Množstvo klávesníc umožňuje zadávanie písmen, číslic a symbolov, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

 • Zadávanie písmen s diakritikou alebo iných znakov.  Podržte prst na súvisiacom písmene, číslici alebo znaku a potom ho presuňte na požadovaný variant. Napríklad:

 • Na thajskej klávesnici:  Thajské číslo vyberte dotykom a podržaním prsta na príslušnom arabskom čísle.

 • Na čínskej, japonskej alebo arabskej klávesnici:  Navrhované znaky alebo alternatívy sa zobrazujú v hornej časti klávesnice. Klepnutím na kandidáta ho zadáte a potiahnutím prsta doľava zobrazíte ďalších kandidátov.

 • Používanie rozšíreného zoznamu navrhovaných kandidátov.  Pre zobrazenie celého zoznamu kandidátov klepnite na šípku nahor (nachádza sa vpravo).

 • Rolovanie zoznamom:  Potiahnite prst nahor alebo nadol.

 • Návrat na krátky zoznam:  Klepnite na šípku nadol.

Pri používaní istých čínskych alebo japonských klávesníc si môžete vytvoriť skratky pre páry slov a vstupov. Skratky budú pridané do vášho osobného slovníka. Ak zadáte skratku a zároveň používate podporovanú klávesnicu, bude skratka nahradená príslušným slovom.

 • Vypnutie alebo zapnutie skratiek.  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Skratky. Skratky sú dostupné pre:

 • Zjednodušená čínština:  Pinyin

 • Tradičná čínština:  Pinyin a Zhuyin

 • Japončina:  Romaji a 50-klávesová