Aplikácia Pripomienky. Tlačidlo naplánovania zobrazuje pripomienky s termínom ukončenia. Označené sú dokončené položky. Pomocou položky Nový zoznam môžete vytvoriť nový zoznam pripomienok.
  • Pridanie pripomienky: Klepnite na zoznam a následne na prázdny riadok.

  • Vymazanie zoznamu: Počas prezerania zoznamu klepnite na Upraviť a potom na Vymazať zoznam.

  • Vyčistenie alebo vymazanie pripomienky: Prejdite prstom po pripomienke smerom doľava a potom klepnite na Vymazať.

  • Zmena poradia zoznamov: Podržte prst na názve zoznamu a potom ho potiahnite na nové miesto. Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname, klepnite na Upraviť.

  • V ktorom zozname to bolo? Rolovaním nadol zobrazte vyhľadávacie pole. Prehľadajú sa všetky zoznamy podľa názvu pripomienky. Na vyhľadávanie pripomienok môžete použiť aj Siri. Povedzte napríklad „Find the reminder about milk“ (Nájdi pripomienku, v ktorej sa spomína mlieko).

  • Nerušiť: Hlásenia pripomienok môžete vypnúť v položke Nastavenia > Centrum hlásení. Pre dočasné stíšenie zapnite funkciu Nerušiť.