Skenovanie položiek striedavo zvýrazňuje každú položku alebo skupinu položiek na obrazovke, až kým neaktivujete svoj prepínač Vybrať položku, čím vyberiete zvýraznenú položku. Po výbere skupiny bude zvýrazňovanie pokračovať v rámci položiek danej skupiny. Po výbere jednej položky sa skenovanie zastaví a zobrazí sa menu akcií. Skenovanie položiek je pri prvom zapnutí funkcie Switch Over nastavené ako predvolené.

  • Výber položky alebo vstúpenie do skupiny: Sledujte (alebo počúvajte) postupne zvýrazňované položky. Po zvýraznení položky, ktorú chcete ovládať alebo skupiny, ktorá obsahuje takúto položku, aktivujte svoj prepínač Vybrať položku. Prepracujte sa v hierarchii položiek až k tej, ktorú chcete ovládať.

  • Vystúpenie zo skupiny: Po zobrazení prerušovaného zvýraznenia okolo skupiny alebo položky aktivujte prepínač.

  • Klepnutie na označenú položku: Z menu, ktoré sa zobrazí po výbere položky, zvoľte Klepnúť. Prípadne, ak je povolené Autoklepnutie, počas 0,75 sekundy nevykonajte žiadnu akciu.

  • Vykonanie inej akcie: Vyberte ľubovoľnú položku a v zobrazenom menu vyberte žiadanú akciu. Ak ste povolili Autoklepnutie, po označení položky stlačte svoj prepínač do 0,75 sekundy pre zobrazenie menu s dostupnými gestami.