Switch Control vám umožňuje ovládať iPhone pomocou jedného alebo viacerých prepínačov. Na vykonávanie akcií na obrazovke použite ľubovoľnú z dostupných metód, napríklad vyberanie, klepanie, ťahanie alebo dokonca rukopis. Základnou technikou je používať prepínač na výber položky alebo umiestnenia na obrazovke a potom pomocou rovnakého (alebo odlišného) prepínača vyberte, aká akcia sa má vykonať na danej položke alebo umiestnení. Medzi tri základné metódy patria:

  • Skenovanie položky (predvolená), ktoré zvýrazňuje položky na obrazovke, až kým si nevyberiete jednu z nich.

  • Skenovanie bodov, ktoré vám umožňuje pomocou skenovacieho kurzora vybrať oblasť obrazovky.

  • Manuálny výber, ktorý vám umožňuje prechádzať z položky na položku podľa potreby (vyžaduje sa viacero prepínačov).

Bez ohľadu na použitú metódu, po výbere jednotlivej položky (a nie skupiny) sa zobrazí menu, v ktorom si môžete vybrať, čo chcete s položkou vykonať (napríklad klepnúť, presunúť alebo zovrieť).

Ak používate viaceré prepínače, každý z nich môžete nastaviť na vykonanie konkrétnej akcie a prispôsobiť si metódu výberu položiek. Napríklad namiesto automatického skenovania položiek na obrazovke môžete nastaviť prepínače tak, aby podľa potreby vykonávali presunutie na predošlú alebo ďalšiu položku.

Správanie Switch Control môžete upraviť rôznymi spôsobmi a prispôsobiť ho tak svojim vlastným potrebám.