Pri zapnutej funkcii VoiceOver majú štandardné dotykové gestá odlišné funkcie a pomocou dodatočných gest sa môžete pohybovať po obrazovke a ovládať jednotlivé položky. Medzi VoiceOver patria gestá klepnutia a potiahnutia dvomi, tromi a štyrmi prstami. Gestá využívajúce viac prstov fungujú spoľahlivejšie, ak budete mať prsty uvoľnené a ponecháte medzi nimi dostatočne veľké medzery.

Gestá funkcie VoiceOver je možné vykonávať použitím rôznych techník. Napríklad klepnutie dvoma prstami môžete vykonať dvoma prstami jednej ruky alebo jedným prstom z každej ruky. Môžete použiť aj palce. Množstvo užívateľov využíva gestá typu „rozdelené klepnutie“: namiesto označenia položky a klepnutia dvakrát skúste klepnúť na položku a podržať na nej jeden prst a potom klepnúť na obrazovku iným prstom.

Vyskúšajte si rôzne techniky a nájdite tú, s ktorou sa vám pracuje najlepšie. Ak dané gesto nefunguje, vyskúšajte rýchlejší pohyb, a to najmä v prípade dvojitého klepnutia alebo potiahnutia. Pre potiahnutie skúste rýchlo pošúchať displej prstom resp. prstami.

V nastaveniach VoiceOver môžete určiť osobitnú oblasť na obrazovke, na ktorej môžete precvičovať gestá VoiceOver bez ovplyvňovania iPhonu či jeho nastavení.

 • Cvičenie gest funkcie VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiceOver. Ak ste skončili s precvičovaním, klepnite na Hotovo. Ak tlačidlo Precvičovanie VoiceOver nie je zobrazené, uistite sa, že je funkcia VoiceOver zapnutá.

Prehľad dôležitých gest VoiceOver:

Navigácia a čítanie

 • Klepnutie:  Vybrať a vysloviť položku.

 • Potiahnutie prsta doprava alebo doľava:  Vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

 • Potiahnutie prsta nahor alebo nadol:  Závisí od nastavenia rotora. Viac v časti Používanie VoiceOver rotora.

 • Klepnutie dvoma prstami:  Zastaviť čítanie aktuálnej položky.

 • Potiahnutie nahor dvoma prstami:  Čítať všetko od hornej časti obrazovky.

 • Potiahnutie nadol dvoma prstami:  Čítať všetko od aktuálnej polohy kurzora.

 • „Šúchanie“ dvoma prstami:  Posuňte dva prsty dopredu a dozadu trikrát rýchlo po sebe (opíšte „z“ ), ak chcete zrušiť pripomienku, alebo sa vrátiť na predošlú obrazovku.

 • Potiahnutie troch prstov nahor alebo nadol:  Rolovať po jednotlivých stranách.

 • Potiahnutie troch prstov doprava alebo doľava:  Prejdite na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu (napríklad na plochu alebo na obrazovku Akcie).

 • Klepnutie troma prstami:  Prerozprávať dodatočné informácie, ako je napríklad poloha v zozname alebo či je vybraný text.

 • Klepnutie štyrmi prstami vo vrchnej časti obrazovky:  Označiť prvú položku na strane.

 • Klepnutie štyrmi prstami v spodnej časti obrazovky:  Označiť poslednú položku na strane.

Aktivácia

 • Klepnutie dvakrát:  Aktivovať označenú položku.

 • Klepnutie trikrát:  Klepnutie dvakrát na položku.

 • Rozdelené klepnutie:  Alternatívou k označeniu položky a klepnutiu dvakrát pre jej aktiváciu je dotknúť sa jej jedným prstom a klepnúť na obrazovku iným prstom.

 • Klepnutie dvakrát a podržanie (1 sekundu) + štandardné gesto:  Použiť štandardné gesto. Dvojitým klepnutím a následným podržaním prsta na displeji nariadite iPhonu, aby nasledujúce gesto interpretoval ako štandardné. Napríklad ak klepnete dvakrát a podržíte prst na displeji, môžete potom bez jeho zdvihnutia potiahnutím prepnúť prepínač.

 • Klepnutie dvoma prstami dvakrát:  Odpovedať na hovor alebo ho ukončiť. Prehrávať alebo pozastaviť v aplikáciách Hudba, Videá, Diktafón alebo Fotky. Spraviť fotografiu v aplikácii Kamera. Spustiť alebo zastaviť nahrávanie v aplikáciách Fotoaparát alebo Diktafón. Spustiť alebo zastaviť stopky.

 • Klepnutie dvakrát dvoma prstami a podržanie prstov na displeji:  Zmeniť popis položky a uľahčiť tak jej vyhľadávanie.

 • Klepnutie trikrát dvoma prstami:  Otvoriť Výber položky.

 • Klepnutie trikrát tromi prstami:  Stíšiť alebo zrušiť stíšenie funkcie VoiceOver.

 • Štvorité klepnutie troma prstami:  Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky.