• Zapnutie režimu rukopisu: Pomocou rotora vyberte Rukopis. Ak sa Rukopis nenachádza v rotore, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Rotor a pridajte ho.

 • Výber typu znakov: Potiahnutím tromi prstami nahor alebo nadol vyberte malé písmená, číslice, veľké písmena alebo interpunkciu.

 • Vyslovenie aktuálne vybratého typu znakov: Klepnite tromi prstami.

 • Zadanie znaku: Naznačte znak prstom na obrazovke.

 • Zadanie medzery: Potiahnite doprava dva prsty.

 • Prechod na nový riadok: Potiahnite doprava tri prsty.

 • Vymazanie znaku pred kurzorom: Potiahnite doľava dva prsty.

 • Výber položky na ploche: Začnite písať názov položky. Ak existuje viacero zhôd, pokračujte v písaní názvu, až kým nebude jedinečný alebo vyberte správnu možnosť potiahnutím dvoch prstov nahor alebo nadol.

 • Tiché zadanie hesla: Na obrazovke hesla nastavte rotor na Rukopis a zadajte písmená vášho hesla.

 • Prechod na písmeno registra: Vyberte register napravo od tabuľky a zadajte žiadané písmeno.

 • Nastavenie rotora na typ prvku prehliadania internetu: Napíšte prvé písmeno typu prvku stránky. Napríklad napíšte „o“, ak chcete prehliadať potiahnutím nahor alebo nadol odkazy a „k“ ak chcete prehliadať kurz.

 • Ukončenie režimu rukopisu: Vyberte v rotore inú možnosť.