Po aktivácii editovateľného textového poľa sa zobrazí dotyková klávesnica (okrem prípadov, keď máte pripojenú bezdrôtovú Apple klávesnicu).

 • Aktivácia textového poľa: Vyberte textové pole a klepnite dvakrát. Zobrazí sa kurzor a dotyková klávesnica.

 • Zadávanie textu: Píšte znaky pomocou dotykovej klávesnice.

  • Štandardné písanie:  Potiahnutím do strán vyberte znak na klávesnici a zadajte ho klepnutím dvakrát. Prípadne potiahnite prst po klávesnici, podržte ho na požadovanom klávese a klepnite na obrazovku iným prstom. VoiceOver vysloví kláves pri jeho označení a aj pri jeho zadaní.

  • Dotykové písanie:  Dotykom vyberte kláves na klávesnici a zdvihnutím prsta zadajte znak. Ak sa dotknete nesprávneho klávesu, potiahnite prst na požadovaný znak. VoiceOver vysloví znak každého klávesu, ktorého sa dotknete, znak však zadá až po zdvihnutí prsta.

  • Výber štandardného alebo dotykového písania:  So zapnutou funkciou VoiceOver a klávesom označeným na klávesnici vyberte v rotore možnosť Režim písania a potom potiahnite prst smerom nahor alebo nadol.

 • Presúvanie kurzora: Potiahnutím nahor alebo nadol presúvate kurzor dopredu alebo dozadu v texte. Pre výber presúvania kurzora po znakoch, slovách alebo po riadkoch použite rotor.

  VoiceOver prehrá pri presune kurzora zvuk a vysloví znak, slovo alebo riadok, cez ktorý sa kurzor posunul. Pri presúvaní smerom dopredu po slovách bude kurzor umiestnený na koniec každého slova, pred medzeru alebo interpunkčné znamienko, ktoré za ním nasleduje. Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na koniec predošlého slova, pred medzeru alebo interpunkčné znamienko, ktoré za ním nasleduje.

 • Vloženie kurzora za interpunkčné znamienko na konci slova alebo vety: Použite rotor na prepnutie späť na režim znakov.

  Pri presúvaní kurzora po riadkoch vyslovuje VoiceOver každý riadok, cez ktorý ho presuniete. Pri presúvaní smerom dopredu bude kurzor umiestnený na začiatok nasledujúceho riadku (s výnimkou posledného riadku odstavca, kedy bude kurzor umiestnený na koniec vysloveného riadku). Pri presúvaní smerom dozadu bude kurzor umiestnený na začiatok vyslovovaného riadku.

 • Zmena odozvy na písanie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Odozva písania.

 • Použitie fonetiky v odozve na písanie: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť fonetiku. Text bude čítaný po znakoch. VoiceOver najprv prečíta znak a potom jeho fonetický ekvivalent — napríklad „f“ a potom „františek“.

 • Vymazanie znaku: Použite kláves backspace pomocou štandardnej techniky alebo zadávaním dotykom. VoiceOver vysloví pri vymazaní každý znak. Ak máte zapnutú funkciu Meniť výšky, VoiceOver bude vyslovovať vymazávané znaky nižším tónom.

 • Označenie textu: Nastavte rotor na Upraviť, potiahnutím nahor alebo nadol vyberte Označiť alebo Označiť všetko a potom klepnite dvakrát. Ak vyberiete možnosť Označiť, bude označené slovo, ktoré sa nachádza najbližšie pri kurzore pri klepnutí dvakrát. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť výber, pošúchaním dvoma prstami zrušte vyskakovacie menu a potom použite gesto zovretia alebo rozovretia dvoch prstov.

 • Vystrihovanie, kopírovanie alebo vkladanie: Nastavte rotor na Upraviť, označte text, potiahnutím nahor alebo nadol vyberte Vystrihnúť, Kopírovať alebo Vložiť a potom klepnite dvakrát.

 • Odvolať: Zatraste iPhonom, potiahnutím prsta doprava alebo doľava vyberte akciu, ktorú chcete odvolať a potom klepnite dvakrát.

 • Vloženie znaku s diakritikou: V štandardnom režime písania označte znak bez diakritiky, klepnite dvakrát a podržte prst, až kým sa neprehrá zvuk, ktorý upozorňuje na zobrazenie alternatívnych znakov. Potiahnite prst smerom doprava alebo doľava pre označenie a vypočutie si vybraných znakov. Zdvihnutím prsta vložíte do textu vybraný znak.

 • Zmena jazyka klávesnice: Nastavte rotor na Jazyk a potom potiahnite prst smerom nahor alebo nadol. Ak chcete použiť jazyk zvolený v Medzinárodných nastaveniach, vyberte možnosť Predvolený jazyk. Položka v jazykovom rotore sa vám zobrazí len v prípade, že máte zvolený viac ako jeden jazyk v Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Jazykový rotor.