VoiceOver môžete ovládať pomocou bezdrôtovej Apple klávesnice spárovanej s iPhonom. Viac v časti Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice.

Pomocou klávesových príkazov VoiceOver sa môžete pohybovať po obrazovke, vyberať položky, čítať obsah obrazovky, upraviť rotor a vykonávať ďalšie úkony funkcie VoiceOver. Väčšina príkazov využíva kombináciu kláves Control-Option, ktorá je v nasledujúcej tabuľke nahradená skratkou VO.

Prostredníctvom pomocníka pre VoiceOver sa môžete zoznámiť s rozložením klávesnice a úkonmi priradenými k rôznym klávesovým kombináciám. Pomocník pre VoiceOver vyslovuje klávesy a klávesové príkazy počas ich zadávania, no nevykonáva pri tom priradené akcie.

Klávesové príkazy funkcie VoiceOver

VO = Control-Option

 • Zapnutie Pomocníka pre VoiceOver:  VO–K

 • Vypnutie Pomocníka pre VoiceOver:  Escape (ESC)

 • Výber ďalšej alebo predošlej položky:  VO–šípka vpravo alebo VO–šípka vľavo

 • Dvojité klepnutie pre aktivovanie označenej položky:  VO–medzerník

 • Stlačenie tlačidla Domov:  VO–H

 • Klepnutie a podržanie vybranej položky:  VO–Shift–M

 • Presun na stavový riadok:  VO–M

 • Čítať všetko od aktuálnej polohy:  VO–A

 • Čítať od vrchu:  VO–B

 • Pozastavenie čítania alebo pokračovanie v čítaní:  Control

 • Skopírovanie naposledy vysloveného textu do schránky:  VO–Shift–C

 • Vyhľadanie textu:  VO–F

 • Stíšenie alebo zrušenie stíšenia funkcie VoiceOver:  VO–S

 • Otvorenie Centra hlásení:  Fn–VO–šípka nahor

 • Otvorenie Ovládacieho centra:  Fn–VO–šípka nadol

 • Otvorenie Výberu položky:  VO–I

 • Zmena popisu vybranej položky:  VO–/

 • Klepnutie dvakrát dvomi prstami:  VO–„-“

 • Úprava rotora:  Použite Rýchlu navigáciu (viac informácií nižšie)

 • Potiahnutie prsta nahor alebo nadol:  VO–šípka nahor alebo VO–šípka nadol

 • Úprava rečového rotora:  VO–Command–šípka vpravo alebo VO–Command–šípka vľavo

 • Úprava nastavenia špecifikovaného rečovým rotorom:  VO–Command–šípka nahor alebo VO–Command–šípka nadol

 • Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky:  VO–Shift–S

 • Návrat na predošlú obrazovku:  Escape (ESC)

Rýchla navigácia

Ak zapnete funkciu Rýchla navigácia, môžete ovládať funkciu VoiceOver pomocou kláves šípok.

 • Zapnutie alebo vypnutie rýchlej navigácie:  Šípka vľavo-šípka vpravo

 • Výber ďalšej alebo predošlej položky:  Šípka vpravo alebo šípka vľavo

 • Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky špecifikovanej rotorom:  Šípka nahor alebo šípka nadol

 • Výber prvej alebo poslednej položky:  Control–šípka nahor alebo Control–šípka nadol

 • Dvojité klepnutie pre aktivovanie označenej položky:  Šípka nahor-šípka nadol

 • Rolovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava:  Option–šípka nahor, Option–šípka nadol, Option–šípka vľavo, or Option–šípka vpravo

 • Úprava rotora:  Šípka nahor–šípka vľavo alebo Šípka nahor–šípka vpravo

Klávesy s číslicami na bezdrôtovej Apple klávesnici môžete použiť aj na vytáčanie telefónnych čísiel v aplikácii Telefón, alebo na zadávanie číslic v aplikácii Kalkulačka.

Rýchla navigácia pomocou jedného klávesu pre prezeranie webových stránok

Pri prezeraní webových stránok so zapnutou funkciou Rýchla navigácia sa môžete rýchlo pohybovať na stránke použitím nasledujúcich kláves: Stlačením klávesu presuniete kurzor na nasledujúcu položku daného typu. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, podržte zároveň stlačený kláves Shift.

 • Hlavičky:  H

 • Odkaz:  L

 • Textové pole:  R

 • Tlačidlo:  B

 • Ovládanie formulárov:  C

 • Obrázok:  I

 • Tabuľka:  T

 • Statický text:  S

 • Orientačný bod ARIA:  W

 • Zoznam:  X

 • Položka rovnakého typu:  M

 • Nadpis úrovne 1:  1

 • Nadpis úrovne 2:  2

 • Nadpis úrovne 3:  3

 • Nadpis úrovne 4:  4

 • Nadpis úrovne 5:  5

 • Nadpis úrovne 6:  6

Upravovanie textu

Pri práci s textom použite nasledovné príkazy (Rýchla navigácia musí byť vypnutá). VoiceOver bude pri posúvaní kurzora čítať text.

 • Prechod dopredu alebo dozadu o jeden znak:  Šípka vpravo alebo šípka vľavo

 • Prechod dopredu alebo dozadu o jedno slovo:  Option–šípka vpravo alebo Option–šípka vľavo

 • Prechod nahor alebo nadol o jeden riadok:  Šípka nahor alebo šípka nadol

 • Prechod na začiatok alebo koniec riadka:  Command–šípka vľavo alebo Command–šípka nadol

 • Prechod na začiatok alebo koniec odstavca:  Option–šípka nahor alebo Option–šípka nadol

 • Prechod na predošlý alebo ďalší odstavec:  Option–šípka nahor alebo Option–šípka nadol

 • Prechod na spodok alebo vrch textového poľa:  Command–šípka nahor alebo Command–šípka nadol

 • Označenie textu pri pohybe kurzora:  Shift + ľubovoľný z vyššie uvedených príkazov na ovládanie pohybu kurzora

 • Označenie všetkého textu:  Command–A

 • Kopírovanie, vystrihnutie alebo vloženie označeného textu:  Command–C, Command–X alebo Command–V

 • Odvolanie alebo obnovenie poslednej zmeny:  Command–Z alebo Shift–Command–Z