• Odomknutie iPhonu: Stlačte tlačidlo Domov alebo Spať/Zobudiť, potiahnutím vyberte prepínač odomknutia a klepnite dvakrát na obrazovku.

 • Tiché zadanie hesla: Ak chcete zabrániť vysloveniu hesla pri jeho zadávaní, použite funkciu rukopis. Pozri Písanie prstom.

 • Otvorenie aplikácie, zmena prepínača alebo klepnutie na položku: Označte položku a klepnite dvakrát na obrazovku.

 • Dvojité klepnutie na označenú položku: Klepnite trikrát na obrazovku.

 • Ovládanie posuvníkov: Zvoľte posuvník a následne potiahnite jeden prst nahor alebo nadol.

 • Použitie štandardného gesta: Dvakrát klepnite a podržte prst na obrazovke, až kým nezaznejú tri stúpajúce tóny, a následne vykonajte gesto. Po odtiahnutí prsta budú gestá VoiceOver pokračovať.

 • Rolovanie v zozname alebo na obrazovke: Potiahnite nahor alebo nadol tri prsty.

 • Plynulé rolovanie zoznamu:  Klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke, až kým nezaznejú tri stúpajúce tóny, a následne potiahnite prstom nahor alebo nadol.

 • Používanie registrov:  V niektorých zoznamoch je na pravej strane zobrazený zvislý abecedný register. Register nie je možné označiť prechádzaním medzi položkami. Ak chcete označiť register, musíte sa ho priamo dotknúť. Po označení registra sa v ňom môžete pohybovať potiahnutím smerom nahor alebo nadol. Môžete tiež klepnúť dvakrát a posúvať prst smerom nahor alebo nadol.

 • Preusporiadanie zoznamu:  Môžete zmeniť poradie položiek v niektorých zoznamoch ako napríklad súčasti rotora v nastaveniach Prístupnosť. Vyberte tlačidlo preusporiadať napravo od položky, klepnite dvakrát a podržte prst na obrazovke, až kým nezaznejú tri stúpajúce tóny. Potom potiahnite položku smerom nahor alebo nadol.

 • Otvorenie Centra hlásení: Vyberte akúkoľvek položku v stavovom riadku a potom potiahnite tri prsty nadol. Ak chcete zatvoriť Centrum hlásení, pošúchajte obrazovku dvomi prstami (rýchly pohyb dvomi prstami do strán v tvare písmena „z“).

 • Otvorenie Ovládacieho centra: Vyberte akúkoľvek položku v stavovom riadku a potom potiahnite tri prsty nahor. Ak chcete zrušiť Ovládacie centrum, šuchnite dvomi prstami.

 • Prepínanie aplikácií: Potiahnite prst v strede obrazovky doľava alebo doprava. Prípadne potiahnite štyri prsty nahor, aby sa zobrazili spustené aplikácie a následne vyberte žiadanú aplikáciu potiahnutím prsta doľava alebo doprava a klepnutím ju otvorte. Prípadne môžete pri prezeraní otvorených aplikácií nastaviť rotor na Akcie a potiahnuť prstom nahor alebo nadol.

 • Úprava plochy: Vyberte ikonu na ploche, klepnite na ňu dvakrát a podržte na nej prst a následne ju potiahnite na žiadané miesto. Po presune ikony na nové miesto odtiahnite prst. Potiahnutím ikony na jeden z okrajov obrazovky ju presuniete na ďalšiu plochu. Môžete pokračovať vo vyberaní a presúvaní položiek, až kým nestlačíte tlačidlo Domov.

 • Prečítanie informácií o stave iPhonu: Ak si chcete vypočuť informácie o nabití batérie, sile Wi-Fi signálu a ďalšie, klepnite na stavovský riadok vo vrchnej časti obrazovky a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Prečítanie hlásení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a zapnite možnosť Rozprávať hlásenia. Hlásenia, vrátane textu v prijatých správach, sú čítané okamžite pri ich prijatí, dokonca aj keď je iPhone zamknutý. Hlásenia, na ktoré ste nereagovali, budú po odomknutí iPhonu zopakované.

 • Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky: Klepnite trikrát tromi prstami. Ak je clona obrazovky zapnutá, je obsah obrazovky aktívny aj napriek tomu, že je displej vypnutý.