Dôležité: Funkcia VoiceOver mení gestá, ktorými ovládate iPhone. Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, musíte na ovládanie iPhonu používať gestá VoiceOver, dokonca aj keď chcete vypnúť samotnú funkciu VoiceOver.

 • Vypnutie a zapnutie funkcie VoiceOver: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver alebo použite skratku prístupnosti. Viac v časti Skratka prístupnosti.

 • Skúmanie položiek: Prejdite prstom po displeji. VoiceOver vysloví každú položku, ktorej sa dotknete. Zdvihnutím prsta ponecháte danú položku vybratú.

  • Výber položky:  Klepnite na položku alebo počas ťahania prsta cez danú položku zdvihnite prst.

  • Výber ďalšej alebo predošlej položky:  Potiahnite jeden prst doľava alebo doprava. Poradie položiek je zľava doprava, zhora nadol.

  • Výber položky nad alebo pod:  Nastavte rotor na Vertikálnu navigáciu a potom potiahnite jeden prst nahor alebo nadol. Ak nenájdete v rotore Zvislú navigáciu, môže byť potrebnú ju pridať; viac v časti Používanie VoiceOver rotora.

  • Výber prvej alebo poslednej položky na obrazovke:  Klepnite štyrmi prstami na vrch alebo spodok obrazovky.

  • Výber položky podľa jej názvu:  Klepnutím trikrát dvoma prstami kdekoľvek na obrazovke otvoríte Výber položky. Potom zadajte názov do vyhľadávacieho poľa, prípadne potiahnite prst doprava alebo doľava pre prechádzanie zoznamu v abecednom poradí. Môžete tiež klepnúť na register vpravo od zoznamu a potiahnutím nahor alebo nadol rýchlo prechádzať položky v zozname. Prípadne vyberte položku tak, že pomocou rukopisu napíšete jej názov. Viac v časti Písanie prstom.

  • Zmeniť názov položky a uľahčiť tak jej vyhľadávanie:  Vyberte položku a následne klepnite a podržte dva prsty kdekoľvek na obrazovke.

  • Prečítanie textu vybranej položky:  Nastavte rotor na znaky alebo slová a potom potiahnite jeden prst nahor alebo nadol.

  • Vypnutie alebo zapnutie funkcie hlasovej nápovedy:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Hlasové nápovedy.

  • Použitie fonetického hláskovania:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Fonetická odozva.

  • Čítanie celej obrazovky počnúc jej vrchnou časťou:  Potiahnite nahor dva prsty.

  • Čítanie od aktuálnej položky až na spodok obrazovky:  Potiahnite nadol dva prsty.

  • Pozastavenie rozprávania:  Klepnite raz dvoma prstami. Ak chcete, aby rozprávanie pokračovalo, znovu klepnite dvoma prstami alebo vyberte inú položku.

  • Stíšenie funkcie VoiceOver:  Klepnite dvakrát troma prstami. Rovnakým gestom stíšenie zrušíte. Ak používate externú klávesnicu, stlačte kláves Control.

  • Stíšenie zvukových efektov:  Vypnite Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť zvukové efekty.

 • Použitie väčšieho kurzora VoiceOver: Zapnite Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Veľký kurzor.

 • Nastavenie čítajúceho hlasu: Môžete upraviť špecifiká čítajúceho hlasu funkcie VoiceOver pre jeho ľahšie pochopenie:

  • Úprava hlasitosti rozprávania:  Použite tlačidlá hlasitosti na iPhone, prípadne pridajte hlasitosť do rotora – meniť ju budete môcť potiahnutím prsta nahor alebo nadol. Pozri Používanie VoiceOver rotora.

  • Úprava rýchlosti rozprávania:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver a potiahnite posuvník pre Rýchlosť rozprávania. Rýchlosť rozprávania môžete pridať aj do rotora a potom ju upravovať potiahnutím nahor alebo nadol.

  • Používanie zmien výšky:  VoiceOver bude používať vyšší tón pri vyslovovaní prvej položky zo skupiny (ako je zoznam alebo tabuľka) a nižší tón pri vyslovovaní poslednej položky. Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť intonáciu.

  • Vyslovovanie interpunkcie: Nastavte rotor na Interpunkcia a potiahnutím nahor alebo nadol nastavte požadované množstvo interpunkcie.

  • Zmena jazyka iPhonu:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk. Výslovnosť je pre niektoré jazyky ovplyvnená nastavením v položke Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Formát regiónu.

  • Nastavenie predvoleného nárečia pre aktuálny jazyk iPhonu:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Jazyky a nárečia.

  • Zmena výslovnosti:  Nastavte rotor na Jazyk a potom potiahnite prst smerom nahor alebo nadol. Možnosť Jazyk je na rotore dostupná len ak ste vybrali viac ako jednu výslovnosť v Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Jazyky a nárečia.

  • Výber výslovností, ktoré budú dostupné v rotore:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Jazyky a nárečia. Pre úpravu kvality hlasu alebo rýchlosti rozprávania každého jazyka klepnite na tlačidlo viac informácií vedľa jazyka. Ak chcete zmeniť poradie jazykov, klepnite na Upraviť a potom potiahnite tlačidlo preusporiadať nahor alebo nadol. Ak chcete vymazať jazyk, klepnite na Upraviť a potom klepnite na tlačidlo vymazania naľavo od názvu jazyka.

  • Zmena základného hlasu čítania:  Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > VoiceOver > Použiť kompaktný hlas.