Skutočné možnosti Siri spočívajú vo vašich možnostiach pýtania sa.

  • Privolanie Siri: Stlačte a podržte tlačidlo Domov, až kým Siri nepípne.

Poznámka: Siri musí byť pri používaní pripojená k internetu. Viac v časti Pripojte sa na internet.

Požiadajte Siri o čokoľvek, počnúc „set the timer for 3 minutes“ (nastav časovač na tri minúty) až po „what movies are showing tonight?“ (čo hrajú dnes v kine?). Otvárajte aplikácie a zapínajte alebo vypínajte rôzne funkcie, ako je režim lietadlo, Bluetooth, Nerušiť alebo funkcie Prístupnosti. Siri rozumie prirodzenej reči, takže sa nemusíte učiť špeciálne príkazy alebo kľúčové slová.

Obrazovka Siri, na ktorej je zobrazený text rozpoznaný Siri, odpoveď a súvisiace informácie. Vľavo dole sa nachádza tlačidlo pomocníka a v strede dole je tlačidlo, po stlačení ktorého môžete hovoriť so Siri.

Ak chcete zistiť, čo Siri dokáže, opýtajte sa „what can you do“ (čo všetko dokážeš spraviť)? alebo klepnite na tlačidlo pomocník.

Siri často zobrazí na vašej obrazovke užitočné informácie. Klepnutím na informácie otvoríte súvisiacu aplikáciu alebo získate ďalšie podrobnosti.

  • Manuálne ovládanie keď Siri počúva: Alternatívou k umožneniu Siri, aby automaticky zistila, keď prestanete hovoriť, je podržať počas hovorenia tlačidlo Domov a po skončení ho pustiť.

  • Používanie funkcie Priložiť telefón k uchu: Priložte si telefón k uchu a po zaznení pípnutia začnite rozprávať. (Ak obrazovka nie je zapnutá, stlačte najskôr tlačidlo Zamknúť alebo Domov.) Funkcia Priložiť telefón k uchu musí byť zapnutá v Nastavenia > Všeobecné > Siri.

Osoba, ktorá si prikladá iPhone k uchu, začína s obrazovkou smerujúcou k stropu a ruka sa otáča smerom nahor.
  • Zmena pohlavia hlasu Siri: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri (nemusí byť prístupné vo všetkých oblastiach).

  • Používanie Siri s iPhone slúchadlami alebo s inou káblovou alebo Bluetooth náhlavnou sadou: Pripojte slúchadlá alebo náhlavnú sadu a potom stlačte a podržte stredné tlačidlo alebo tlačidlo určené na vykonávanie hovorov.