Klepnutím na Prijať prijmite prichádzajúci hovor. Ak je iPhone zamknutý, prstom potiahnite prepínač. Môžete tiež stlačiť stredné tlačidlo na svojej náhlavnej sade.

Spodná časť zamknutej plochy keď prichádza hovor s tlačidlami Pripomenúť, Správa, Odmietnuť a Prijať.
  • Stíšenie hovoru: Stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť alebo jedno z tlačidiel pre nastavenie hlasitosti. Stíšený hovor môžete aj naďalej prijať, až kým nebude presmerovaný do odkazovača.

  • Odmietnutie hovoru a jeho presmerovanie priamo do odkazovača: Vykonajte jedno z nasledovných:

  • Dvakrát rýchlo za sebou stlačte tlačidlo Spať/Zobudiť.

  • Stlačte a podržte stredné tlačidlo na náhlavnej sade na približne dve sekundy. Dve hlboké pípnutia potvrdia, že bol hovor odmietnutý.

  • Klepnite na Zrušiť (ak je iPhone počas prichádzajúceho hovoru v aktívnom stave).

Poznámka: V niektorých oblastiach sa hovor po odmietnutí odpojí bez presmerovania na odkazovač.

  • Odpovedanie na hovor textovou správou namiesto zdvihnutia: Klepnite na Správa a potom vyberte niektorú z odpovedí alebo klepnite na Vlastná. Ak chcete vytvoriť svoje vlastné predvolené odpovede, prejdite do Nastavenia > Telefón > Odpovedať správou, klepnite na jednu z predvolených správ a nahraďte ju vlastným textom.

  • Pripomenutie hovoru neskôr: Klepnite na Pripomenúť a vyberte čas pripomenutia hovoru.