So svojím iPhonom môžete používať rôzne Bluetooth zariadenia vrátane náhlavných sád, súprav do auta, stereo slúchadiel alebo bezdrôtovej Apple klávesnice. Podporované Bluetooth profily nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sk_SK.

VÝSTRAHA: Dôležité informácie týkajúce sa prevencie pred poškodením sluchu a rušivých vplyvov počas šoférovania nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

Poznámka: Používanie určitého príslušenstva s iPhonom môže znížiť výkon v bezdrôtovej sieti. Nie všetko príslušenstvo určené pre iPod a iPad je plne kompatibilné s iPhonom. Rušenie zvuku spôsobené príslušenstvom môžete eliminovať zapnutím režimu lietadlo. Výkon v bezdrôtovej sieti môžete vylepšiť presunutím alebo zmenou polohy iPhonu a pripojeného príslušenstva.

  • Zapnutie Bluetooth: Prejdite do Nastavenia > Bluetooth.

  • Pripojenie k Bluetooth zariadeniu: V zozname Zariadenia klepnite na zariadenie a pomocou inštrukcií na obrazovke sa k nemu pripojte. Informácie týkajúce sa párovania Bluetooth zariadenia nájdete v dokumentácii, ktorá sa dodáva so zariadením. Informácie o používaní bezdrôtovej Apple klávesnice nájdete v časti Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice.

iPhone sa musí nachádzať do 10 metrov od Bluetooth zariadenia.

  • Návrat zvukového výstupu späť na iPhone: Vypnite zariadenie alebo zrušte párovanie, vypnite Bluetooth v Nastavenia > Bluetooth, prípadne použite na prepnutie zvukového výstupu na iPhone funkciu AirPlay tlačidlo AirPlay. Viac v časti AirPlay. Vždy, keď sa Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu, vráti sa zvukový výstup do iPhonu.

  • Obídenie Bluetooth zariadenia: Ak chcete na vykonávanie telefónnych hovorov používať reproduktor a mikrofón iPhonu:

  • Odpovedajte na hovor klepnutím na obrazovku iPhonu.

  • Počas hovoru klepnite na Zvuk a vyberte iPhone alebo Reproduktor.

  • Vypnite Bluetooth zariadenie, zrušte párovanie alebo ho presuňte mimo dosahu Bluetooth signálu.

  • Vypnite Bluetooth v Nastavenia > Bluetooth.

  • Zrušenie párovania zariadenia: V Nastavenia > Bluetooth, klepnite na tlačidlo viac informácií vedľa zariadenia a potom klepnite na Odstrániť toto zariadenie. Ak nevidíte Zoznam zariadení, uistite sa, že je Bluetooth zapnutý.