Vykonávajte telefónne hovory alebo prehrávajte hudbu pomocou ovládania hlasom. (Na iPhone 4s alebo novšom môžete na ovládanie iPhonu hlasom používať aj Siri. Viac v časti Vyslovujte žiadosti.)

Poznámka: Keď je funkcia Siri zapnutá, Ovládanie hlasom a nastavenia ovládania hlasom nie sú dostupné.

Obrazovka Ovládania hlasom s príkladmi príkazov, ktoré môžete používať. V spodnej časti obrazovky sa nachádza vlnovka.
  • Používanie Ovládania hlasom: Vypnite Siri v Nastavenia > Všeobecné > Siri a potom stlačte a podržte tlačidlo Domov, až kým sa nezobrazí obrazovka Ovládania hlasom a zaznie pípnutie, prípadne stlačte a podržte stredné tlačidlo na svojej náhlavnej sade. Viac v časti Používanie náhlavnej sady Apple..

Pre správne fungovanie Ovládania hlasom:

  • Hovorte prirodzene a zrozumiteľne.

  • Vyslovujte len príkazy pre Ovládanie hlasom, mená alebo čísla. Príkazy vyslovujte s krátkymi pauzami.

  • Používajte celé mená.

  • Zmena jazyka funkcie Ovládanie hlasom: V predvolenom nastavení Ovládanie hlasom automaticky očakáva príkazy v jazyku, aký je nastavený pre iPhone (v Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Jazyk). Ak chcete používať Ovládanie hlasom v inom jazyku alebo nárečí, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Ovládanie hlasom.

Ovládanie hlasom pre aplikáciu Hudba je vždy zapnuté, ale môžete mu zakázať vytáčanie v prípade, že je iPhone zamknutý. Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo (iPhone 5s) alebo Nastavenia > Heslo (iné modely) a vypnite Hlasové vytáčanie.

Jednotlivé príkazy nájdete v časti TelefonujteSiri a Ovládanie hlasom. Ďalšie informácie o používaní ovládania hlasom vrátane informácií o používaní ovládania hlasom v rôznych jazykoch nájdete na stránke support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=sk_SK.