Zadávanie textu. iPhone je držaný oboma rukami, palce sú nad klávesnicou. Stláčané písmeno je zobrazené nad klávesom.

Klepnite na textové pole pre zobrazenie dotykovej klávesnice a potom klepaním na písmená zadajte text. Ak sa dotknete neželaného klávesu, bez zdvihnutia presuňte prst na požadovaný znak. Vybraný znak nebude zadaný, kým nezdvihnete prst z klávesu.

Na zadávanie textu môžete tiež použiť bezdrôtovú Apple klávesnicu. Viac v časti Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice. Ak chcete namiesto písania používať diktovanie, prejdite na tému Diktovanie.

Ak chcete písať veľké písmená, klepnite na kláves Shift, prípadne sa dotknite klávesu Shift a prejdite na požadované písmeno. Klepnutím dvakrát na Shift aktivujete caps lock. Ak chcete zadávať čísla, interpunkciu alebo symboly, klepnite na kláves Číslo alebo Symbol . Ak chcete rýchlo ukončiť vetu bodkou a medzerou, klepnite dvakrát na medzerník.

Obrazovka, na ktorej sú zobrazené alternatívne znaky pre „e“.

Na základe používanej aplikácie a nastaveného jazyka môže iPhone opravovať preklepy a navrhovať zadávaný text. Navrhované slovo prijmete zadaním medzerníka alebo interpunkcie, prípadne klepnutím na Enter. Ak chcete zamietnuť navrhované slovo, klepnite na „x“. Ak viackrát zamietnete navrhované slovo, iPhone ho prestane navrhovať. Ak sa v texte nachádza slovo podčiarknuté červenou, klepnite naň pre zobrazenie navrhovaných opráv. Ak medzi opravami nie je želané slovo, zadajte opravu.

Emailová správa, v ktorej je zadaných niekoľko prvých slov. Zadávané slovo je doplnené navrhovaným slovom.

Ak chcete nastaviť možnosti zadávania textu, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Siri.