iPhone përdor anulimin e zhurmës së ambientit për të reduktuar zhurmën e sfondit.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i zhurmës: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Phone Noise Cancellation.