Aparatet e dëgjimit Made for iPhone

Nëse keni një aparat dëgjimi Made for iPhone (të disponueshme për iPhone 4s ose versione më të reja), mund të përdorni iPhone për të përshtatur cilësimet e tij për t'iu përshtatur nevojave tuaja dëgjimore.

 • Përshtatja e cilësimeve të aparatit të dëgjimit dhe shikimi i statusit: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Hearing Aids ose vendosni Accessibility Shortcut që të hapë Hearing Aid Control. Shikoni Accessibility Shortcut.

  Për hyrje të shpejtë me shkurtore nga ekrani Lock, aktivizoni Settings > Accessibility > Hearing Aids > Control on Lock Screen. Përdorni cilësimet që të:

 • Kontrolloni statusin e baterisë së aparatit të dëgjimit.

 • Përshtatni volumin dhe balancimin e mikrofonit të ambientit.

 • Zgjidhni cilin aparat dëgjimi (majtas, djathtas, apo të dy) duhet të marrin transmetimin audio.

 • Kontrolloni Live Listen.

 • Përdorni iPhone si mikrofon në distancë: Ju mund të përdorni Live Listen për të transmetuar tinguj nga mikrofoni në iPhone drejt aparatit të dëgjimit. Kjo mund t'ju ndihmojë të dëgjoni më mirë në disa situata duke e pozicionuar iPhone më pranë burimit të tingullit. Klikoni tre herë butonin Home, zgjidhni Hearing Aids, më pas prekni Start Live Listen.

 • Transmetimi i audios në aparatet e dëgjimit: Transmetoni audio nga Phone, Siri, Music, Videos dhe më shumë duke zgjedhur aparatet tuaja të dëgjimit nga menyja AirPlay butoni AirPlay.

Modaliteti Hearing Aid

iPhone ka një modalitet të përshtatshmërisë së dëgjimit të kufizuar i cili, kur aktivizohet, mund të reduktojë interferencat me disa modele aparatesh dëgjimi. Modaliteti Hearing Aid redukton fuqinë e transmetimit të radios celulare në brezin GSM 1900 MHz dhe mund të rezultojë në ulje të mbulimit me rrjetin celular 2G.

 • Aktivizimi i modalitetit Hearing Aid: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Hearing Aids.

Pajtueshmëria e aparatit të dëgjimit

FCC-ja ka adoptuar rregullat e pajtueshmërisë së aparateve të dëgjimit (HAC) për telefonat dixhitalë me valë. Këto rregulla kërkojnë që disa telefona të testohen dhe klasifikohen sipas standardeve të pajtueshmërisë së aparateve të dëgjimit të përcaktuara nga Instituti Kombëtar Amerikan i Standardeve (ANSI) C63.19-2007.

Pajtueshmëria e aparateve të dëgjimit e standardit ANSI përmban dy lloje klasifikimesh:

 • Një klasifikim “M” për interferencat e reduktuara të radiofrekuencës për të mundësuar çiftimin me aparatet e dëgjimit që nuk funksionojnë në modalitetin Telecoil

 • Një klasifikim “T” për çiftimin induktiv me aparatet e dëgjimit që funksionojnë në modalitetin Telecoil

Këto klasifikime jepen në një shkallë nga njëshi te katra ku katra është më e përputhshme. Një telefon konsiderohet si i përputhshëm sipas rregullave FCC nëse është i klasifikuar si M3 ose M4 për çiftimin akustik dhe T3 ose T4 për çiftimin induktiv.

Për klasifikimet aktuale të iPhone të përputhshmërisë së aparateve të dëgjimit, vizitoni www.apple.com/support/hac.

Klasifikimet e përputhshmërisë së dëgjimit nuk garantojnë se një aparat dëgjimit funksionon me një telefon specifik. Disa aparate dëgjimi mund të funksionojnë mirë me telefona që nuk përmbushin klasifikimet specifike. Për të siguruar ndër-funksionimin ndërmjet një aparati dëgjimi dhe një telefoni, provoni t'i përdorni bashkë para blerjes.

Ky telefon është testuar dhe klasifikuar për përdorim me aparatet e dëgjimit për disa nga teknologjitë me valë që përdor. Sidoqoftë, mund të ketë disa teknologji më të reja me valë që përdoren në këtë telefon që nuk janë testuar akoma për t'u përdorur me aparatet e dëgjimit. Është e rëndësishme të përpiqeni të provoni tipare të ndryshme të këtij telefoni në vendndodhje të ndryshme duke përdorur aparatin e dëgjimit për të përcaktuar nëse dëgjoni zhurmë ndërhyrëse. Konsultohuni me ofruesin e shërbimit ose Apple për informacion mbi përshtatshmërinë me aparatin e dëgjimit. Nëse keni pyetje rreth politikave të kthimit ose këmbimit konsultohuni me ofruesin e shërbimit ose shitësin me pakicë.