Ju mund të përdorni një kabllo adaptuese iPhone për TTY (që shitet veç në shumë zona) për të lidhur iPhone me një pajisje TTY. Shkoni te www.apple.com/store (mund të mos disponohet në të gjitha zonat) ose kontaktoni me shitësin tuaj lokal të Apple.

  • Lidhja e iPhone me pajisje TTY: Shkoni te Settings > Phone dhe aktivizoni TTY dhe më pas lidhni iPhone me pajisjen tuaj TTY duke përdorur adaptuesin iPhone për TTY.

Kur TTY në iPhone është i aktivizuar, ikona e TTY shfaqet në shiritin e gjendjes në pjesën e sipërme të ekranit. Për informacione rreth përdorimit të një pajisjeje të veçantë TTY, shihni dokumentacionin që shoqëron pajisjen.