• Rregullimi i cilësimeve bazë: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Switch Control, ku mund të

  • Shtoni çelësa

  • Çaktivizoni skanimin automatik (nëse keni shtuar një çelës "Move to Next Item")

  • Rregulloni intervalin e skanimit

  • Vendosni skanimin në pauzë në artikullin e parë në një grup

  • Zgjidhni se sa herë të kryhet cikli në ekran përpara se të fshihet Switch Control

  • Aktivizoni ose çaktivizoni Auto Tap dhe vendosni intervalin për kryerjen e një veprimi të dytë për të treguar menynë e kontrollit

  • Vendosni nëse një veprim lëvizjeje përsëritet kur mbani shtypur një çelës dhe sa kohë pritet përpara përsëritjes

  • Vendosni nëse dhe sa nevojitet të mbani shtypur një çelës përpara se ta pranoni si veprim ndryshimi

  • Vendosni që Switch Control të shpërfillë aktivizimet aksidentale të ndryshimit

  • Rregulloni shpejtësinë e skanimit të pikës

  • Aktivizoni efektet zanore ose të folurin

  • Zgjidhni artikujt që dëshironi të shikoni në meny

  • Bëni një kursor përzgjedhjeje më të madh ose me ngjyrë tjetër

  • Vendosni nëse artikujt duhet të grupohen gjatë skanimit të artikujve

  • Ruani gjestet e personalizuara në mënyrë që të zgjidhni nga pjesa Action e menysë së kontrollit.

 • Kalibrimi i Switch Control: Zgjidhni Settings nga menyja e kontrollit që të:

  • Rregulloni shpejtësinë e skanimit

  • Ndryshoni vendndodhjen e menysë së kontrollit

  • Ndërroni mes modalitetit të skanimit të artikujve dhe modalitetit të skanimit të pikës

  • Zgjidhni nëse modaliteti i skanimit të pikës shfaq shkallëzim apo rrjetë

  • Ktheni drejtimin e skanimit

  • Aktivizoni ose çaktivizoni shoqërimin me zë ose të folur

  • Çaktivizoni grupet për të skanuar artikujt një nga një