Këto teknika funksionojnë kur skanoni sipas artikullit ose sipas pikës.

 • Zgjedhja e një artikulli: Kur artikulli është përzgjedhur, aktivizoni çelësin që keni vendosur si çelësin për Select Item. Nëse përdorni vetëm një çelës, ai është çelësi i Select Item si parazgjedhje.

 • Veprimet e ekranit të disponueshëm: Zgjidhni një artikull duke përdorur çelësin e Select Item. Veprimet e disponueshme shfaqen në menynë e kontrollit që shfaqet.

 • Prekni një element: Përdorni metodën tuaj të përzgjedhjes për të zgjedhur Tap nga menyja e kontrollit që shfaqet kur zgjidhni artikullin. Ose aktivizoni Settings > General > Accessibility > Switch Control > Auto Tap, më pas thjesht përzgjidhni një artikull dhe mos bëni asgjë për intervalin e Auto Tap (0,75 sekonda nëse nuk e keni rregulluar). Ose vendosni një çelës specifikisht për të kryer gjestin e prekjes te Settings > General > Accessibility > Switch Control > Switches.

 • Kryerja e gjesteve ose veprimeve të tjera: Zgjidhni gjestin ose veprimin nga menyja e kontrollit që shfaqet kur zgjidhni artikullin. Nëse keni aktivizuar Auto Tap, aktivizoni çelësin brenda intervalit të Auto Tap, më pas zgjidhni gjestin. Nëse ka më shumë se një faqe me veprime të disponueshme, prekni pikat në fund të menysë për të shkuar te faqja tjetër.

 • Largimi i menysë së kontrollit: Prekni kur të gjitha ikonat në meny janë të zbehura.

 • Lëvizja e ekranit për të parë më shumë artikuj: Zgjidhni një artikull në ekran, më pas zgjidhni Scroll nga menyja e kontrollit.

 • Kryerja e një veprimi harduerik: Zgjidhni një artikull, më pas zgjidhni Device nga menyja që shfaqet. Ju mund të përdorni menynë për të imituar këto veprime:

  • Klikoni mbi butonin Home

  • Klikoni dy herë mbi butonin Home për kryerjen e shumë detyrave

  • Hapni Notification Center ose Control Center

  • Shtypni butonin Gjumë/Zgjim për të bllokuar iPhone

  • Rrotulloni iPhone

  • Rrotulloni çelësin Mute

  • Shtypni butonat e volumit

  • Mbani shtypur butonin Home për të hapur Siri

  • Klikoni tri herë mbi butonin Home

  • Tundni iPhone

  • Shtypni Home dhe butonat Gjumë/Zgjim njëkohësisht për të nxjerrë një pamje të ekranit