Edhe me VoiceOver të çaktivizuar, mund të bëni që iPhone të lexojë me zë çdo tekst që përzgjidhni. iPhone analizon tekstin për të përcaktuar gjuhën, më pas jua lexon atë duke përdorur shqiptimin e duhur.

  • Aktivizimi i Speak Selection: Shkoni te Settings > General > Accessibility > Speak Selection. Atje mund të shihni gjithashtu:

  • Zgjedhja e gjuhës, dialektit dhe cilësisë së zërit

  • Rregullimi i shpejtësisë së shqiptimit

  • Zgjedhja e theksimit të fjalëve individuale ndërsa lexohen

  • Zgjedhja e tekstit që t'ju lexohet: Zgjidhni tekstin, më pas prekni Speak.