E rëndësishme: VoiceOver ndryshon gjestet që përdorni për të komanduar iPhone. Kur VoiceOver aktivizohet, do t'ju duhet të përdorni gjestet e VoiceOver për të përdorur iPhone, madje edhe për ta çaktivizuar VoiceOver.

 • Aktivizimi ose çaktivizimi i VoiceOver: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver ose përdorni Accessibility Shortcut. Shikoni Accessibility Shortcut.

 • Eksplorimi: Zvarriteni gishtin mbi ekran. VoiceOver thotë me zë çdo artikull që ju prekni. Ngrini gishtin për ta lënë një artikull të përzgjedhur.

  • Zgjedhja e një artikulli:  Prekeni ose ngrini gishtin kur e zvarrisni sipër tij.

  • Përzgjidhni elementin tjetër ose të mëparshëm:  Rrëshqitni djathtas ose majtas me një gisht. Rendi i artikujve është nga e majta në të djathtë, nga lart poshtë.

  • Përzgjidhni artikullin lart ose poshtë:  Vendosni rotorin në Vertical Navigation, më pas rrëshqitni lart ose poshtë me një gisht. Nëse nuk e gjeni Vertical Navigation në rotor, mund t'ju duhet ta shtoni; shikoni Përdorimi i rotorit të VoiceOver.

  • Përzgjidhni artikullin e parë ose të fundit në ekran:  Prekni me katër gishta në pjesën e sipërme ose të poshtme të ekranit.

  • Përzgjidhni një element sipas emrit:  Prekni tre herë me dy gishta kudo në ekran për të hapur Item Chooser. Më pas shkruani emrin në fushën e kërkimit ose rrëshqitni djathtas ose majtas për të lëvizur përmes listës sipas rendit alfabetik ose prekni indeksin e tabelës në të djathtë të listës dhe rrëshqitni lart ose poshtë për të lëvizur shpejt përmes listës së artikujve. Ose përdorni shkrimin e dorës për të zgjedhur një artikull duke shkruar emrin e tij; shihni Shkrimi me gisht.

  • Ndryshimi i emrit të një artikulli për ta gjetur më lehtë:  Zgjidhni artikullin, prekni dhe mbani prekur me dy gishta kudo në ekran.

  • Thoni me zë tekstin e artikullit të përzgjedhur:  Vendoseni rotorin te karakteret ose fjalët, më pas rrëshqitni poshtë ose lart me një gisht.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i këshillave me shqiptim:  Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Speak Hints.

  • Përdorimi i germëzimit fonetik:  Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Phonetic Feedback.

  • Shqiptimi i të gjithë ekranit nga lart:  Rrëshqitni lart me dy gishta.

  • Shqiptimi nga elementi aktual deri në fund të ekranit:  Rrëshqitni poshtë me dy gishta.

  • Pushoni të folurën:  Prekni një herë me dy gishta. Prekni sërish me dy gishta për të rikthyer shqiptimin, ose zgjidhni një artikull tjetër.

  • Heqja e zërit të VoiceOver:  Prekni dy herë me tre gishta. Përsëriteni për të hequr heshtjen. Nëse përdorni një tastierë të jashtme, shtypni tastin Control.

  • Vendosja në heshtje e efekteve zanore:  Çaktivizoni Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Sound Effects.

 • Përdorimi i një kursori më të madh VoiceOver: Aktivizoni Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Large Cursor.

 • Rregullimi i zërit të shqiptimit: Ju mund të rregulloni karakteristikat e zërit të shqiptimit të VoiceOver për ta bërë më të lehtë që ta kuptoni:

  • Ndryshimi i volumit të shqiptimit:  Përdorni butonat e volumit në iPhone, ose shtoni volumin rotorit, më pas rrëshqitni lart ose poshtë për të rregulluar, shikoni Përdorimi i rotorit të VoiceOver.

  • Ndryshimi i shpejtësisë së shqiptimit:  Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver, rrëshqitni rrëshqitësin e Speaking Rate. Gjithashtu, rotorit mund t'i shtoni edhe Speech Rate, më pas rrëshqitni lart e poshtë për të rregulluar.

  • Përdorimi i ndryshimit të tonit:  VoiceOver përdor një ton më të lartë kur shqipton elementin e parë të një grupi (si p.sh. një listë ose tabelë) dhe një ton më të ulët kur shqipton elementin e fundit të grupit. Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change.

  • Shqiptimi i pikësimit: Vendosni rotorin te Punctuation, më pas rrëshqisni lart ose poshtë për të zgjedhur se sa dëshironi të dëgjoni.

  • Ndryshimi i gjuhës për iPhone:  Shkoni te Settings > General > International > Language. Shqiptimi për disa gjuhë ndikohet nga Settings > General > International > Region Format.

  • Vendosni dialektin e paracaktuar për gjuhën aktuale të iPhone:  Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Languages & Dialects.

  • Ndryshimi i shqiptimit:  Vendoseni rotorin te Language dhe pastaj rrëshqitni lart ose poshtë. Gjuha është e disponueshme në rotor vetëm nëse zgjidhni më shumë se një shqiptim te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Languages & Dialects.

  • Zgjidhni cilat shqiptime janë të disponueshme në rotor:  Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Languages & Dialects. Për të rregulluar cilësinë e zërit ose shpejtësinë e të folurit për secilën gjuhë, prekni butoni More Info pranë gjuhës. Për të ndryshuar rendin e gjuhëve, prekni Edit, më pas zvarrisni butoni i rirenditjes lart ose poshtë. Për të fshirë një gjuhë, prekni Edit, më pas prekni butonin e fshirjes majtas emrit të gjuhës.

  • Ndryshimi i zërit bazë të leximit:  Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Compact Voice.