VoiceOver mund të lexojë ekuacione matematikore me zë të lartë që kodohen duke përdorur:

  • MathML në ueb

  • MathML ose LaTeX në iBooks Author

  • Dëgjimi i një ekuacioni: Caktoni që VoiceOver të lexojë tekst si zakonisht. VoiceOver thotë “math” përpara se të fillojë të lexojë një ekuacion.

  • Eksplorimi i ekuacionit: Prekni dy herë ekuacionin e përzgjedhur për ta shfaqur në ekran të plotë dhe lëvizni përmes elementëve të tij një nga një. Rrëshqisni majtas ose djathtas për të lexuar elementët e ekuacionit. Përdorni rotorin për të zgjedhur Symbols, Small Expressions, Medium Expressions ose Large Expressions, më pas rrëshqisni lart ose poshtë për të dëgjuar elementin e radhës të asaj madhësie. Ju mund të vazhdoni të prekni dy herë elementin e përzgjedhur për të shkuar më në thellësi të ekuacionit për t'u fokusuar në elementin e zgjedhur, më pas rrëshqisni majtas ose djathtas, lart ose poshtë për të lexuar pjesët një nga një.

Ekuacionet që lexohen me VoiceOver mund të dalin gjithashtu në një pajisje Braille duke përdorur Nemeth, si edhe kodet që përdoren nga Braille në anglishte të unifikuar, anglishte britanike, frëngjisht dhe greqisht. Shikoni Mbështetja për afishim me karaktere Braille.