Ju mund të përdorni një afishim Bluetooth me karaktere Braille për të lexuar daljen VoiceOver dhe mund të përdorni një afishim Braille me tastet e hyrjes dhe kontrolle të tjera për të kontrolluar iPhone kur VoiceOver është i aktivizuar. Për listën e ekraneve Braille që mbështeten, vizitoni www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

 • Lidhja e një ekrani Braille: Ndizni ekranin, më pas shkoni te Settings > Bluetooth dhe aktivizoni Bluetooth. Më pas shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille dhe zgjidhni ekranin.

 • Rregullimi i cilësimeve të Braille: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille, ku mund të:

 • Aktivizoni shkrimin Braille të shkurtuar

 • Çaktivizoni përkthimin automatik Braille

 • Çaktivizoni shkrimin Braille me tetë pika

 • Aktivizoni qelizën e statusit dhe zgjidhni vendndodhjen e saj

 • Aktivizoni kodin Nemeth për ekuacionet

 • Shfaqni tastierën virtuale

 • Ndryshoni përkthimin Braille nga Unified English

Për informacion mbi komandat e zakonshme Braille për navigimin me VoiceOver dhe për informacione specifike për disa afishime, vizitoni support.apple.com/kb/HT4400.

Terminali Braille përdor gjuhën që është vendosur për kontrollin zanor. Kjo është normalisht gjuha e vendosur për iPhone te Settings > International > Language. Ju mund të përdorni cilësimin e gjuhës së VoiceOver për të vendosur një gjuhë tjetër për VoiceOver dhe terminalet Braille.

 • Vendosja e gjuhës për VoiceOver: Shkoni te Settings > General > International > Voice Control.

Nëse ju ndryshoni gjuhën për iPhone, mund t'ju nevojitet të rivendosni gjuhën për VoiceOver dhe terminalin tuaj Braille.

Ju mund të vendosni qelizën ekstreme në të majtë ose në të djathtë të terminalit tuaj Braille që t'ju japë statusin e sistemit dhe informacione të tjera: Për shembull:

 • Announcement History përmban një mesazh të palexuar

 • Mesazhi aktual i Announcement History nuk është lexuar

 • Shqiptimit të VoiceOver i është hequr zëri

 • Bateria e iPhone është e ulët (më pak se 20% e karikuar)

 • iPhone është në drejtimin për së gjeri

 • Afishimi i ekranit është i çaktivizuar

 • Rreshti aktual përmban tekst shtesë në të majtë

 • Rreshti aktual përmban tekst shtesë në të djathtë

 • Vendosja e qelizës ekstreme të majtë ose të djathtë për afishimin e informacionit të statusit: Shkoni te Settings, zgjidhni General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell dhe prekni Left ose Right.

 • Shikimi i përshkrimit të zgjeruar të qelizës së statusit: Në terminalin Braille, shtypni butonin ruter të qelizës së statusit.