Kur VoiceOver është aktivizuar, gjestet standarde në ekranin me prekje kanë efekte të ndryshme, dhe gjestet shtesë ju lejojnë të lëvizni rrotull ekranit dhe të kontrolloni artikuj individualë. Gjestet e VoiceOver përfshijnë prekje dhe rrëshqitje me dy, tre dhe katër gishta. Për rezultatet më të mira kur përdorni gjestet me shumë gishta, lironi dhe lërini gishtat të prekin ekranin duke pasur pak hapësirë midis tyre.

Ju mund të përdorni teknika të ndryshme për të kryer gjestet e VoiceOver. Për shembull, ju mund të kryeni një prekje me dy gishta duke përdorur dy gishta nga e njëjta dorë ose nga një gisht nga secila dorë. Mund të përdorni madje edhe gishtat e mëdhenj. Shumë persona e përdorin gjestin e prekjes së ndarë: në vend që ta përzgjidhni një element dhe ta klikoni dy herë, prekeni dhe mbajeni atë me një gisht dhe prekni ekranin me një gisht tjetër.

Provoni teknika të ndryshme për të zbuluar se cila prej tyre ju përshtatet më mirë. Nëse një gjest nuk funksionon, provoni një lëvizje më të shpejtë, veçanërisht për prekjen e dyfishtë apo rrëshqitjen. Për të rrëshqitur, përpiquni të fërkoni shpejt ekranin me gishtin ose gishtat tuaj.

Te cilësimet e VoiceOver, ju mund të hyni në një zonë të veçantë ku mund të praktikoni gjestet e VoiceOver pa ndikuar tek iPhone apo cilësimet e tij.

 • Praktikimi i gjesteve të VoiceOver: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver, më pas prekni VoiceOver Practice. Kur të përfundoni praktikimin prekni Done. Nëse nuk e shihni butonin VoiceOver Practice, sigurohuni që VoiceOver është ndezur.

Këtu jepet një përmbledhje e gjesteve të VoiceOver:

Navigimi dhe leximi

 • Prekja:  Zgjidhni dhe thoni artikullin.

 • Rrëshqitni djathtas ose majtas:  Përzgjidhni elementin tjetër ose të mëparshëm

 • Rrëshqitja lart ose poshtë:  Në varësi të cilësimit të rotorit. Shikoni Përdorimi i rotorit të VoiceOver.

 • Prekje me dy gishta:  Ndaloni shqiptimin e elementit aktual.

 • Lëvizja lart me dy gishta:  Lexoni gjithçka nga kreu i ekranit.

 • Lëvizja poshtë me dy gishta:  Lexoni gjithçka nga pozicioni aktual.

 • Ecje me dy gishta:  Lëvizni shpejt dy gishta para dhe mbrapa tre herë (duke bërë një “z”) për të hequr një alarm ose për t'u rikthyer në pamjen e mëparshme.

 • Rrëshqitja me tre gishta lart ose poshtë:  Lëvizni një faqe njëkohësisht.

 • Rrëshqitja me tre gishta djathtas ose majtas:  Shkoni në faqen tjetër ose të mëparshme (si p.sh. në ekranin Home ose Stocks).

 • Prekje me tre gishta:  Thoni me zë informacionin shtesë, si p.sh. pozicionin brenda në listë ose nëse përzgjidhet tekst.

 • Prekje me katër gishta në pjesën e sipërme të ekranit:  Përzgjidhni elementin e parë në faqe.

 • Prekje me katër gishta në pjesën e poshtme të ekranit:  Përzgjidhni elementin e fundit në faqe.

Aktivizimi

 • Prekje e dyfishtë:  Aktivizoni elementin e përzgjedhur.

 • Prekje e trefishtë:  Prekni dy herë një element.

 • Prekje e ndarë:  Si alternativë për përzgjedhjen e një artikulli dhe prekjen e dyfishtë për ta aktivizuar, prekni një artikull me një gisht dhe pastaj prekni ekranin me një gisht tjetër.

 • Prekni dy herë dhe mbajeni (1 sekondë) + gjestin standard:  Përdorni një gjest standard. Gjesti i prekjes së dyfishtë dhe i mbajtjes i thotë iPhone ta interpretojë veprimin vijues si standard. Për shembull, ju mund të prekni dy herë dhe të ndaloni dhe më pas, pa e ngritur gishtin, ta zvarritni atë për të rrëshqitur një çelës.

 • Prekje e dyfishtë me dy gishta:  I përgjigjeni ose përfundoni një thirrje. Luani ose vendosni në pauzë në Music, Video, Voice Memos ose Photos. Bëni një foto te Camera. Nisni ose vendosni në pauzë regjistrimin në Camera ose Voice Memos. Nisni ose ndaloni kronometrin.

 • Prekni dy herë me dy gishta dhe ndaloni:  Ndryshoni etiketën e një artikulli për ta gjetur më lehtë.

 • Prekje e trefishtë me dy gishta:  Hapni Item Chooser.

 • Prekje e trefishtë me tre gishta:  I hiqni ose i riktheni zërin VoiceOver.

 • Prekje e katërfishtë me tre gishta:  Aktivizoni ose çaktivizoni perden e ekranit.