• Zhbllokimi i iPhone: Shtypni butonin Home ose butonin Gjumë/Zgjim, rrëshqisni për të zgjedhur rrëshqitësin Unlock, më pas prekni dy herë ekranin.

 • Vendosja e kodit pa tingull: Për të mos lejuar që kodet t'ju shqiptohen ndërsa i vendosni, përdorni shkrimin e dorës; shihni Shkrimi me gisht.

 • Hapja e aplikacionit, ndryshimi i një çelësi ose prekja e një artikulli: Përzgjidhni artikullin, pastaj prekni ekranin dy herë.

 • Prekja dy herë e artikullit të përzgjedhur: Prekja e trefishtë e ekranit:

 • Përshtatja e një rrëshqitësi: Zgjidhni rrëshqitësin dhe më pas rrëshqitni lart ose poshtë me një gisht.

 • Përdorimi i një gjesti standard: Prekni dy herë dhe mbani prekur me gisht në ekran derisa të dëgjoni tre tone në rritje, më pas bëni gjestin. Kur ngrini gishtin, rikthehen gjestet e VoiceOver.

 • Lëvizja në një listë ose zonë të ekranit: Rrëshqitni lart ose poshtë me tre gishta.

 • Lëvizja e vazhdueshme përmes një liste:  Prekni dy herë dhe mbani prekur derisa të dëgjoni tre tone në rritje, më pas zvarrisni lart ose poshtë.

 • Përdorimi i indeksit në formë liste:  Disa lista kanë një indeks alfabetik vertikal në anën e djathtë. Nuk mund ta zgjidhni indeksin duke rrëshqitur ndërmjet artikujve, duhet ta prekni drejtpërdrejt indeksin që ta zgjidhni. Me indeksin e përzgjedhur, rrëshqitni lart ose poshtë për t'u zhvendosur nëpër indeks. Ju mund edhe të klikoni dy herë dhe pastaj ta rrëshqitni gishtin lart ose poshtë.

 • Riorganizimi i një liste:  Ju mund të ndryshoni rendin e elementeve në disa lista, si artikujt e Rotor në cilësimet e Accessibility. Zgjidhni butoni i rirenditjes në të djathtë të një elementi, prekni dy herë dhe mbani prekur derisa të dëgjoni tre tone në rritje dhe pastaj zvarriteni lart ose poshtë.

 • Hapja e Notification Center: Zgjidhni një artikull në shiritin e statusit, më pas rrëshqiteni poshtë me tre gishta. Për të larguar Notification Center, bëni një fërkim me dy gishta (lëvizni dy gishtat para prapa tre herë shpejt, duke formuar një “z”).

 • Hapja e Control Center: Zgjidhni një artikull në shiritin e statusit, më pas rrëshqiteni lart me tre gishta. Për të larguar Control Center, bëni një fërkim me dy gishta.

 • Ndërrimi i aplikacioneve: Rrëshqisni majtas ose djathtas në mes të ekranit. Ose rrëshqisni me katër gishta për të parë se çfarë po ekzekutohet, më pas rrëshqisni majtas ose djathtas me një gisht për të zgjedhur dhe prekeni për të hapur. Gjithashtu mund të vendosni rotorin te Actions gjatë hapjes së aplikacioneve dhe rrëshqisni lart ose poshtë.

 • Riorganizimi i ekranit kryesor: Zgjidhni një ikonë në ekranin Home, prekeni dy herë dhe mbajeni prekur, më pas zvarriteni. Ngrini gishtin kur ikona të ndodhet në vendndodhjen e re. Zvarritni një ikonë në cep të ekranit për ta lëvizur te një ekran tjetër Home. Ju mund të vazhdoni të përzgjidhni dhe lëvizni artikujt derisa të shtypni butonin Home.

 • Për të thënë me zë informacionin e statusit të iPhone: Prekni shiritin e statusit në pjesën e sipërme të ekranit më pas rrëshqisni majtas ose djathtas për të dëgjuar informacione mbi orën, jetëgjatësinë e baterisë, fuqinë e sinjalit Wi-Fi e të tjera.

 • Njoftimet me zë: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver dhe aktivizoni Speak Notifications. Njoftimet, duke përfshirë tekstin e mesazheve hyrëse, thuhen me zë gjatë kohës që ndodhin, megjithëse iPhone është i bllokuar. Njoftimet e mbetura pa përgjigje përsëriten kur zhbllokoni iPhone.

 • Aktivizoni ose çaktivizoni perden e ekranit: Prekni tre herë me tre gishta. Kur perdja e ekranit është aktive, përmbajtjet e ekranit janë aktive, edhe nëse ekrani është i fikur.