Përdorni rotorin për të zgjedhur se çfarë ndodh kur rrëshqitni lart ose poshtë me VoiceOver të aktivizuar.

  • Përdorimi i rotorit: Rrotulloni dy gishtat në ekran rreth një pike mes tyre.

Kontrollimi i rotorit me çelësin me drejtim nga cilësimi Headings.
  • Zgjedhja e opsioneve të rotorit: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor dhe zgjidhni opsionet që dëshironi të jenë të disponueshme në rotor.

Pozicionet e disponueshme të rotorit dhe efektet e tyre varen nga ajo që bëni. Për shembull, nëse po lexoni një email, ju mund ta përdorni rotorin për të kaluar në dëgjimin e tekstit të shqiptuar fjalë për fjalë ose karakter për karakter, kur ju rrëshqitni lart ose poshtë. Nëse po shfletoni një faqe interneti, mund ta vendosni cilësimin e rotorit për të shqiptuar të gjithë tekstin (fjalë për fjalë, ose karakter për karakter) ose për të kapërcyer në artikullin tjetër të një lloji të caktuar, si p.sh. titujt ose lidhjet.

Kur përdorni një tastierë Apple me valë për të kontrolluar VoiceOver, rotori ju lejon të përshtatni cilësime të tilla si volumin, shpejtësinë e të folurit, përdorimin e intonacionit ose fonetikës, jehonën e shkrimit dhe leximin e shenjave të pikësimit. Shikoni Përdorimi i VoiceOver me një tastierë Apple me valë.