Kur aktivizoni një fushë teksti të redaktueshme, shfaqet ekrani virtual (përveçse kur keni të bashkëngjitur një tastierë Apple me valë).

 • Aktivizimi i një fushe teksti: Zgjidhni fushën e tekstit, më pas prekni dy herë. Shfaqen pika e futjes dhe ekrani virtual.

 • Futja e tekstit: Shkrimi i karaktereve duke përdorur tastierën virtuale:

  • Shkrimi standard:  Përzgjidhni një tast mbi tastierë duke rrëshqitur majtas ose djathtas dhe pastaj prekeni dy herë për ta futur karakterin. Ose lëvizeni gishtin rreth tastierës për të përzgjedhur një tast dhe ndërkohë që vazhdoni të prekni tastin me një gisht, prekni ekranin me një gisht tjetër. VoiceOver shqipton tastin kur ai përzgjidhet dhe përsëri pasi karakteri të jetë futur.

  • Shkrimi me prekje:  Prekni një tast mbi tastierë për ta përzgjedhur atë dhe pastaj ngrini gishtin lart për ta futur karakterin. Nëse prekni tastin e gabuar, rrëshqitni gishtin tuaj drejt tastit që dëshironi. VoiceOver shqipton karakterin për çdo tast ndërkohë që e prekni atë, por nuk e fut karakterin derisa ju të ngrini lart gishtin.

  • Zgjedhja e shkrimit standard ose me prekje:  Me VoiceOver të aktivizuar dhe një tast të përzgjedhur në tastierë, përdorni rotorin për të përzgjedhur mënyrën e shkrimit dhe pastaj rrëshqitni gishtat lart ose poshtë.

 • Zhvendosja e pikës së futjes: Rrëshqitni lart ose poshtë për ta zhvendosur pikën e futjes së tekstit përpara ose prapa. Përdorni rotorin për të zgjedhur nëse do ta zhvendosni pikën e futjes së tekstit sipas karakterit, fjalës ose sipas rreshtit.

  VoiceOver krijon një tingull kur pika e futjes së tekstit zhvendoset, si dhe shqipton karakterin, fjalën ose rreshtin, përmes të cilit zhvendoset pika e futjes së tekstit. Kur zhvendoseni përpara me fjalë, pika e futjes së tekstit vendoset në fund të secilës fjalë, përpara hapësirës ose shenjës së pikësimit që vijon pas saj. Kur zhvendoseni prapa, pika e futjes së tekstit vendoset në fund të fjalës paraardhëse, përpara hapësirës ose shenjës së pikësimit që vijon pas saj.

 • Lëvizja e pikës së futjes pas shqiptimit në fund të një fjale ose fjalie: Përdorni rotorin për të rrëshqitur prapa te modaliteti i karakterit.

  Kur pika e futjes së tekstit zhvendoset sipas rreshtit, VoiceOver shqipton çdo rresht ndërkohë që kaloni përmes tij. Kur zhvendoseni përpara, pika e futjes së tekstit vendoset në fillim të rreshtit tjetër (përveç kur arrini në rreshtin e fundit të një paragrafi, kur pika e futjes së tekstit zhvendoset në fund të rreshtit të sapo shqiptuar). Kur zhvendoseni prapa, pika e futjes së tekstit vendoset në fillim të rreshtit të shqiptuar.

 • Ndryshimi i shkrimit të reagimit: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback.

 • Përdorimi i fonetikës për të shkruar reagimin: Shkoni te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Teksti lexohet karakter më karakter. VoiceOver lexon në fillim karakterin, më pas ekuivalentin e tij fonetik - për shembull, “f” dhe më pas “foxtrot.”

 • Fshirja e një karakteri: Përdorni tasti Backspace me një prej teknikave të shkrimit standard ose me prekje. VoiceOver shqipton secilin karakter ndërkohë që ai hiqet. Nëse Use Pitch Change është aktiv, VoiceOver i shqipton karakteret e fshira me një ton më të ulët.

 • Përzgjedhja e tekstit: Vendoseni rotorin tek Edit, rrëshqitni lart ose poshtë për të zgjedhur Select ose Select All dhe pastaj prekni dy herë. Nëse zgjidhni Select, fjala më pranë pikës së futjes së tekstit përzgjidhet kur ju prekni dy herë. Për të zmadhuar ose zvogëluar zgjedhjen, bëni një gjest gërvishtjeje me dy gishta për të hequr menynë që shfaqet, pastaj gjestin e pickimit.

 • Prerja, kopjimi ose ngjitja: Vendoseni rotorin tek Edit, zgjidhni tekstin, rrëshqitni lart ose poshtë për të zgjedhur Cut, Copy ose Paste dhe pastaj prekni dy herë.

 • Zhbërja: Tundeni iPhone, rrëshqitni gishtat majtas ose djathtas për të zgjedhur veprimin që duhet zhbërë dhe pastaj prekni dy herë.

 • Futja e një karakteri me theks: Në modalitetin e shkrimit standard, përzgjidhni karakterin e thjeshtë dhe pastaj prekni ekranin dy herë dhe mbajeni prekur derisa të dëgjoni një tingull që tregon se karakteret alternative janë shfaqur. Zvarritni gishtat majtas ose djathtas për të përzgjedhur dhe dëgjuar zgjedhjet. Lëshoni gishtin për të futur përzgjedhjen aktuale.

 • Ndryshimi i gjuhës së tastierës: Vendoseni rotorin te Language dhe pastaj rrëshqitni lart ose poshtë. Zgjidhni “default language” për të përdorur gjuhën e specifikuar te cilësimet International. Artikulli i rotorit të Language shfaqet vetëm nëse ju përzgjidhni më shumë se një gjuhë te Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor.