Ju mund të përdorni VoiceOver për të eksploruar një rajon, për të shfletuar pikat e interesit, për të ndjekur rrugët, për të zmadhuar ose zvogëluar, për të zgjedhur një pineskë ose për të marrë informacion mbi një vendndodhje.

  • Eksplorimi i hartës: Zvarrisni gishtin nëpër ekran ose rrëshqitni majtas ose djathtas për të shkuar te një artikull tjetër.

  • Zmadhimi ose zvogëlimi: Zgjidhni hartën, vendosni rotorin te Zoom, më pas rrëshqitni poshtë ose lart me një gisht.

  • Panoramimi i hartës: Rrëshqitni me tre gishta.

  • Shfletimi i pikave të interesit: Vendosni rotorin te Points of Interest, më pas rrëshqitni lart ose poshtë me një gisht.

  • Ndjekja e një rruge: Mbani gishtin poshtë te rruga, prisni derisa të dëgjoni “pause to follow", më pas lëvizni gishtin përgjatë rrugës ndërsa dëgjoni tonin e udhëzimit. Toni ngrihet kur devijoni nga rruga.

  • Përzgjedhja e një pineske: Prekni një pineskë ose rrëshqitni majtas ose djathtas për të përzgjedhur pineskën.

  • Marrja e informacionit për një vendndodhje: Me një pineskë të përzgjedhur, prekni dy herë për të afishuar flamurin e informacionit. Rrëshqitni gishtin majtas ose djathtas për të përzgjedhur butonin More Info dhe pastaj prekni dy herë për të afishuar faqen e informacionit.

  • Dëgjimi i sugjerimeve të vendndodhjes ndërsa lëvizni rrotull: Aktivizoni Gjurmimin me drejtim për të dëgjuar emrat e rrugëve dhe pikat e interesit ndërsa u afroheni.