Ju mund ta komandoni VoiceOver duke përdorur një tastierë Apple me valë të lidhur me iPhone. Shikoni Përdorimi i një tastiere Apple me valë.

Përdorni komandat e tastierës së VoiceOver që të navigoni në ekran, të përzgjidhni elementet, të lexoni përmbajtjet e ekranit, të përshtatni rotorin, si dhe të kryeni veprime të tjera me VoiceOver. Shumica e komandave përdorin kombinimin e tasteve Control-Option, të shkurtuar në tabelën më poshtë si “VO”.

Ju mund të përdorni VoiceOver Help për të mësuar konfigurimin e tastierës dhe veprimet e lidhura me kombinimet e tasteve të ndryshme. VoiceOver Help thotë tastet dhe komandat e tastierës ndërsa i shtypni, pa kryer veprimin e shoqëruar.

Komandat e tastierës së VoiceOver

VO = Control-Option

 • Aktivizimi i ndihmës së VoiceOver:  VO–K

 • Çaktivizimi i ndihmës së VoiceOver:  Escape

 • Përzgjidhja e elementit tjetër ose të mëparshëm:  VO–Shigjeta djathtas ose VO–Shigjeta majtas

 • Prekja dy herë për të aktivizuar artikullin e përzgjedhur:  VO–Tasti i hapësirës

 • Shtypja e butonit Home:  VO–H

 • Prekja dhe mbajtja prekur e artikullit të përzgjedhur:  VO–Shift–M

 • Zhvendosja në shiritin e gjendjes:  VO–M

 • Leximi nga pozicioni aktual:  VO–A

 • Leximi që nga lart:  VO–B

 • Vendosja në pauzë ose rifillimi i luajtjes:  Control

 • Kopjimi i tekstit të fundit të folur në kujtesën e fragmenteve:  VO–Shift–C

 • Kërkimi për tekst:  VO–F

 • Heqja ose rikthimi i zërit VoiceOver:  VO–S

 • Hapja e Notification Center:  Fn–VO–Shigjeta lart

 • Hapja e Control Center:  Fn–VO–Shigjeta poshtë

 • Hapja e Item Chooser:  VO–I

 • Ndryshimi i etiketës së artikullit të përzgjedhur:  VO–/

 • Prekja dy herë me dy gishta:  VO–”-”

 • Përshtatja e rotorit:  Përdorimi i Quick Nav (shihni më poshtë)

 • Rrëshqitja lart ose poshtë:  VO–Shigjeta lart ose VO–Shigjeta poshtë

 • Përshtatja e rotorit të shqiptimit:  VO–Komanda–Shigjeta majtas ose VO–Komanda–Shigjeta djathtas

 • Përshtatja e cilësimit të specifikuar sipas rotorit të shqiptimit:  VO–Komanda–Shigjeta lart ose VO–Komanda–Shigjeta poshtë

 • Aktivizoni ose çaktivizoni perden e ekranit:  VO–Shift–S

 • Kthimi në ekranin e mëparshëm:  Escape

Quick Nav

Aktivizoni Quick Nav që të komandojë VoiceOver duke përdorur tastet shigjetë.

 • Aktivizimi ose çaktivizimi i Quick Nav:  Shigjeta majtas–Shigjeta djathtas

 • Përzgjidhja e elementit tjetër ose të mëparshëm:  Shigjeta djathtas ose shigjeta majtas

 • Përzgjidhja e elementit tjetër ose të mëparshëm të specifikuar sipas rotorit:  Shigjeta lart ose shigjeta poshtë

 • Përzgjidhni elementin e parë ose të fundit:  Control–Shigjeta lart ose Control–Shigjeta poshtë

 • Prekja dy herë për të aktivizuar artikullin e përzgjedhur:  Shigjeta lart–shigjeta poshtë

 • Lëvizja lart, poshtë, majtas ose djathtas:  Option–Shigjeta lart, Option–Shigjeta poshtë, Option–Shigjeta majtas ose Option–Shigjeta djathtas

 • Përshtatja e rotorit:  Shigjeta lart–Shigjeta majtas ose Shigjeta lart–Shigjeta djathtas

Gjithashtu mund të përdorni butonat e numrave në tastierën Apple me valë për të telefonuar një numri në telefon ose regjistroni numra në Calculator.

Quick Nav me një tast për shfletim uebi

Kur shikoni një faqe interneti me Quick Nav të aktivizuar, ju mund të përdorni tastet e mëposhtme në tastierë për të naviguar me shpejtësi në faqe. Shtypja e tastit ju çon te artikulli tjetër i llojit të treguar. Për të lëvizur te një artikull i mëparshëm, mbani prekur tastin Shift ndërsa shkruani shkronjën.

 • Titulli:  H

 • Lidhja:  L

 • Fusha e tekstit:  R

 • Butoni:  B

 • Kontrolli i formës:  C

 • Imazhi:  I

 • Tabela:  T

 • Teksti statik:  S

 • Pika e referimit ARIA:  W

 • Lista:  X

 • Artikull i të njëjtit lloj:  M

 • Titull i nivelit 1:  1

 • Titull i nivelit 2:  2

 • Titull i nivelit 3:  3

 • Titull i nivelit 4:  4

 • Titull i nivelit 5:  5

 • Titull i nivelit 6:  6

Redaktimi i tekstit

Përdorni këto komanda (me Quick Nav të çaktivizuar) për të punuar me tekstin. VoiceOver lexon tekstin ndërsa lëvizni pikën e futjes.

 • Vajtja përpara ose prapa një karakter:  Shigjeta djathtas ose shigjeta majtas

 • Vajtja përpara ose prapa një fjalë:  Opsioni–Shigjeta djathtas ose Opsioni–Shigjeta majtas

 • Vajtja lart ose poshtë një rresht:  Shigjeta lart ose shigjeta poshtë

 • Vajtja në fillim ose përfundim të rreshtit:  Komanda–Shigjeta majtas ose Komanda–Shigjeta poshtë

 • Vajtja në fillim ose përfundim të paragrafit:  Opsioni–Shigjeta lart ose Opsioni–Shigjeta poshtë

 • Vajtja në paragrafin e mëparshëm ose paragrafin tjetër:  Opsioni–Shigjeta lart ose Opsioni–Shigjeta poshtë

 • Vajtja në krye ose fund të fushës së tekstit:  Komanda–Shigjeta lart ose Komanda–Shigjeta poshtë

 • Zgjedhja e tekstit ndërsa lëvizni:  Shift + një prej komandave të futjes së pikës më lart

 • Zgjedhja e të gjithë tekstit:  Komanda–A

 • Kopjimi, prerja ose ngjitja e tekstit të përzgjedhur:  Komanda–C, Komanda–X, ose Komanda–V

 • Zhbërja ose ribërja e ndryshimit të fundit:  Komanda–Z ose Shift–Komanda–Z