Ju mund të përdorni gjestet e VoiceOver për të shkurtuar videot nga kamera dhe regjistrimet nga memoja zanore.

  • Shkurtimi i videos: Ndërsa shikoni një video në Photos, prekni dy herë ekranin për të shfaqur kontrollet e videos, më pas zgjidhni fillimin ose fundin e instrumentit të shkurtimit. Pastaj, rrëshqitni lart për zhvendosje djathtas ose rrëshqitni poshtë për zhvendosje majtas. VoiceOver tregon sasinë e kohës që pozicioni aktual do të shkurtojë nga regjistrimi. Për të përfunduar shkurtimin, përzgjidhni Trim dhe prekni dy herë.

  • Shkurtimi i një memoje zanore: Zgjidhni memon te Voice Memos, prekni Edit, më pas prekni Start Trimming. Zgjidhni fillimin ose përfundimin e përzgjedhjes, prekeni dy herë dhe mbajeni prekur, më pas zvarriteni për ta përshtatur. VoiceOver tregon sasinë e kohës që pozicioni aktual do të shkurtojë nga regjistrimi. Prekni Play për të paraafishuar regjistrimin e shkurtuar. Kur e keni ashtu siç dëshironi, prekni Trim.