Një kalendar në pamjen ditore. Prekni butonin Calenders për të ndryshuar llogaritë e kalendarëve. Prekni kutinë hyrëse për të parë ftesat.
  • Kërkimi për ngjarjet: Prekni butoni i kërkimit, më pas futni tekstin në fushën e kërkimit. Kërkohen titujt, të ftuarit, vendndodhjet dhe shënimet për kalendarët që po shikoni

  • Shikimi i një kalendari javor: Rrotulloni iPhone anash.

  • Ndryshimi i pamjes: Prekni një vit, muaj apo ditë për të zmadhuar ose zvogëluar kalendarin.

  • Shikimi një liste me ngjarje: Në pamjen mujore, prekni butoni i listës për të parë ngjarjet e një dite. Në pamjen ditore, prekni butoni i listës për të parë një listë të ngjarjeve.

  • Ndryshimi i ngjyrës së kalendarit: Prekni Calendars, pastaj prekni butoni Info ngjitur me kalendarin dhe zgjidhni një ngjyrë nga lista. Për disa llogari kalendaresh, si p.sh. Google, ngjyra caktohet nga serveri.

  • Rregullimi i një ngjarjeje: Prekni dhe mbani prekur një ngjarje, pastaj zvarriteni drejt një kohe të re, ose rregulloni pikat e kapjes.