Camera ofron një numër modalitetesh për foto dhe video, të cilat ju lejojnë të nxirrni foto, foto me format katror, foto panoramike (iPhone 4s ose version më i ri), video dhe video me lëvizje të ngadalta (iPhone 5s).

 • Zgjedhja e një modaliteti: Zvarrisni ekranin majtas ose djathtas për të zgjedhur Slo-Mo, Video, Photo, Square ose Pano.

 • Shkrepja e fotos: Zgjidhni Photo, më pas prekni butonin e shkrepjes ose shtypni një nga butonat e volumit.

 • Për ta bërë katrore:  Zgjidhni Square.

 • Për të nxjerrë foto të shpejta njëra pas tjetrës:  (iPhone 5s) Prekni dhe mbani prekur butonin e shkrepjes për të nxjerrë foto në modalitetin e shkrepjes së fotove njëra pas tjetrës. Numëratori tregon se sa foto keni nxjerrë, derisa të ngrini gishtin. Për të parë fotot e sugjeruara dhe për të zgjedhur fotot që dëshironi të mbani, prekni miniaturën, më pas prekni “Favorites.” Pika(t) gri shënojnë fotot e sugjeruara. Për të kopjuar një foto nga fotot e shkrepura njëra pas tjetrës, si foto të veçantë në Camera Roll, prekni rrethin në këndin e poshtëm djathtas. Për të fshirë setin e fotove të shkrepura njëra pas tjetrës, prekeni, më pas prekni butoni i fshirjes.

 • Aplikimi i një filtri:  (iPhone 4s ose version më i ri) Prekni butoni i filtrave për të aplikuar efekte të ndryshme ngjyrash, si p.sh. bardhezi. Për të çaktivizuar një filtër, prekni butoni i filtrave, më pas prekni None. Ju mund të aplikoni një filtër edhe më vonë, kur redaktoni foton. Shikoni Redaktimi i fotove dhe shkurtimi i videove.

Aty ku vendoset ekspozimi shfaqet shkurtimisht një katror. Kur fotografoni njerëz, diktimi i fytyrave (iPhone 4s ose version më i ri) balancon ekspozimin deri në 10 fytyra. Një drejtkëndësh shfaqet në çdo fytyrë të dalluar.

Ekspozimi është automatik, por mund ta vendosni ekspozimin manualisht për foton e radhës duke prekur një objekt ose zonë në ekran. Me një kamera iSight, prekja e ekranit vendos fokusin bashkë me ekspozimin. Dallimi i fytyrave është çaktivizuar përkohësisht. Për të bllokuar fokusimin dhe ekspozimin derisa të prekni sërish ekranin, prekni dhe mbani prekur derisa katrori të pulsojë.

Camera në modalitet Panorama. Një shigjetë, në qendër majtas, tregon djathtas për të treguar drejtimin e panoramimit.
 • Nxjerrja e një fotoje panoramike: (Kamera iSight në iPhone 4s ose version më i ri) Zgjidhni Pano, prekni butonin e diafragmës, më pas panoramoni me ngadalë në drejtimin e shigjetës. Për të panoramuar në drejtim tjetër, prekni më parë shigjetën Për të panoramuar vertikalisht, rrotulloni në fillim iPhone në orientim horizontal. Ju mund të ndryshoni edhe drejtimin e një panoramimi vertikal.

 • Regjistrimi i një videoje: Zgjidhni Video, më pas prekni butonin Shutter për të filluar ose ndaluar regjistrimin.

  • Nxjerrja e një fotoje gjatë regjistrimit:  (iPhone 5 ose version më i ri) Prekni butonin e shkrepjes në këndin e poshtëm të majtë.

  • Video me lëvizje të ngadalta:  (iPhone 5s) Zgjidhni Slo-Mo për të regjistruar video me shpejtësi të lartë kuadrosh. Ju mund të vendosni se cilin seksion të luani sërish lëvizjen e ngadaltë kur editoni videon.

 • Vendosja e pjesës me lëvizje të ngadalta të një videoje: Prekni miniaturën, më pas përdorni shiritat vertikalë poshtë pamjes kornizë për të vendosur pjesën që dëshironi të luani sërish në lëvizje të ngadalta.

Rregulloni seksionin e videos që luan në lëvizje të ngadaltë duke zvarritur secilin fund.
 • Zmadhimi ose zvogëlimi: (Kamera iSight) Bashkoni ose largoni gishtat mbi imazhin në ekran. Për iPhone 5 ose version të mëvonshëm, zmadhimi funksionon në regjimin e videove si edhe në regjimin e fotove.

Nëse janë aktivizuar Location Services, fotot dhe videot lidhen me të dhënat e vendndodhjes që mund të përdoren nga aplikacione dhe uebsajte për ndarjen e fotove. Shikoni Privacy.

 • Dëshironi të fotografoni atë që shfaqet në ekran? Shtypni dhe lëshoni njëkohësisht butonat Gjumë/Zgjim dhe Home. Pamja e ekranit shtohet te Camera Roll.

Ju mund të redaktoni fotot dhe të prisni videot, direkt nga iPhone. Shikoni Redaktimi i fotove dhe shkurtimi i videove.