Gjeni një drejtim, shikoni gjatësinë dhe gjerësinë gjeografike, gjeni nivelimin apo një pjerrësi.

Compass ju tregon drejtimin nga drejtohet iPhone. Për të gjetur drejtimin nga jeni drejtuar, mbajeni iPhone të shtrirë dhe drejtojeni larg jush, me butonin Home më pranë jush. Për të përdorur niveluesin, rrëshqisni në faqen e dytë.
  • Shikimi i vendndodhjes suaj: Për të parë vendndodhjen tuaj aktuale, shkoni te Settings > Privacy > Location Services dhe aktivizoni Location Services dhe Compass. Për më shumë informacion mbi Location Services, shikoni Privacy.

  • Ndjekja e një drejtimi: Prekni ekranin për të bllokuar drejtimin aktual dhe më pas kërkoni një shirit të kuq për të parë nëse jeni larguar nga kursi.

E rëndësishme: Saktësia e busullës mund të ndikohet nga interferencat magnetike apo mjedisore; edhe magnetet në kufjet e iPhone mund të shkaktojnë devijim. Përdorni busullën dixhitale vetëm për ndihmë elementare navigimi. Mos u mbështetni te ajo për të përcaktuar vendndodhjen, afërsinë, distancën apo drejtimin.