Ekrani i informacionit për një kontakt. Prekni një hyrje, si p.sh. adresë emaili ose uebsajt, për ta hapur.
  • Vendosja e kartës My Info për Safari, Siri dhe aplikacione të tjera: Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars dhe më pas prekni My Info dhe zgjidhni kartën e kontaktit me emrin tuaj dhe informacionin.

  • Tregojini Siri-t lidhjet me personat: Në kartën e kontakteve, përdorni fushat e emrave të afërm për të përcaktuar marrëdhëniet që doni të dijë Siri, në mënyrë që të mund të thoni gjëra të tilla si “send a message to my sister”.

  • Gjetja e një kontakti: Prekni fushën e kërkimit në krye të listës së kontakteve dhe futni kërkimin tuaj. Gjithashtu mund t'i kërkoni kontaktet tuaja me Spotlight Search (shihni Kërkimi).

  • Ndarja e një kontakti: Prekni një kontakt dhe më pas prekni Share Contact. Shikoni AirDrop, iCloud dhe mënyra të tjera për të ndarë.

Paneli i ndarjes, që tregon personat brenda rrezes për AirDrop, dhe butonat për ndarjen duke përdorur Messages ose Mail.
  • Ndryshimi i një etikete: Nëse një fushë ka etiketë të gabuar, si p.sh. Home në vend të Work, prekni Edit. Më pas prekni etiketën dhe zgjidhni një të re nga lista, ose prekni Custom Field për të shkruar një vetë.

  • Fshirja e një kontakti: Shkoni te karta e kontaktit, më pas prekni Edit. Uluni poshtë, më pas prekni Delete Contact.