Përdorni AirPlay për të transmetuar muzikë, foto dhe video me valë drejt një Apple TV dhe pajisjesh të tjera të mundësuara për AirPlay në të njëjtin rrjet Wi-Fi si iPhone.

  • Shfaqja e kontrolleve të AirPlay: Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni AirPlay.

  • Transmetimi i përmbajtjes: Prekni butoni AirPlay, më pas zgjidhni pajisjen tek e cila dëshironi të transmetoni.

  • Kthimi te iPhone: Prekni butoni AirPlay, më pas zgjidhni iPhone.

  • Pasqyrimi i ekranit të iPhone në një televizor: Prekni butoni AirPlay, zgjidhni një Apple TV, më pas prekni Mirroring. Në krye të ekranit iPhone shfaqet një shirit blu, kur aktivizohet pasqyrimi i AirPlay.

Ju mund të lidhni gjithashtu iPhone me një televizor, projektor ose ekran tjetër të jashtëm duke përdorur kabllon apo adaptuesin e duhur Apple. Shikoni support.apple.com/kb/HT4108.