Në iPhone 4s ose version të mëvonshëm mund të diktoni në vend që të shkruani. Sigurohuni që Siri të jetë aktivizuar (te Settings > General > Siri) dhe iPhone të jetë lidhur me internetin.

Shënim: Mund të zbatohen tarifa roaming për të dhënat celulare. Shikoni Cilësimet e Cellular.

 • Diktimi i tekstit: Prekni butoni Siri në tastierën virtuale, më pas flisni. Prekni Done kur të mbaroni.

Një mesazh emaili që hartohet: Aty ku do të vendoset teksti i diktuar shfaqet një shigjetë rrethore. Tasti i diktimit shfaqet në tastierë, në të majtë të tastit të hapësirës.
 • Shtimi i tekstit: Prekni butoni Siri sërish dhe vazhdoni të diktoni. Për të futur tekst, prekni për të vendosur në fillim pikën e futjes së tekstit. Ju mund të zëvendësoni gjithashtu tekstin e përzgjedhur duke diktuar.

Ju mund të filloni gjithashtu diktimin duke e sjellë iPhone pranë veshit, më pas lëvizeni iPhone sërish përpara jush kur të përfundoni. Për ta aktivizuar këtë veçori shkoni te Settings > General > Siri.

 • Shtimi i pikësimit ose i formatimit të tekstit: Thoni pikësimin ose formatin. Për shembull, “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” bëhet “Dear Mary, the check is in the mail!” Pikësimi dhe komandat e formatimit përfshijnë:

 • quote … end quote

 • new paragraph

 • new line

 • cap—për të kapitalizuar fjalën e radhës

 • caps on … caps off—për të kapitalizuar karakterin e parë të secilës fjalë

 • all caps—për të bërë fjalën e radhës me të gjitha shkronjat të mëdha

 • all caps on … all caps off—për të bërë fjalët brenda të gjitha me të gjitha shkronjat të mëdha

 • no caps on … no caps off—për të bërë të gjitha fjalët brenda me të gjitha shkronjat të vogla

 • no space on … no space off—për të vendosur një seri fjalësh së bashku

 • smiley—për të futur :-)

 • frowny—për të futur :-(

 • winky—për të futur ;-)