Ju mund të përdorni pajisje Bluetooth me iPhone, duke përfshirë kufjet, sistemet për makinat, kufjet stereo ose një tastierë me valë Apple. Për profilet e mbështetura Bluetooth, vizitoni support.apple.com/kb/HT3647.

PARALAJMËRIM: Për informacion të rëndësishëm mbi shmangien e humbjes së dëgjimit dhe shmangies së shpërqendrimit gjatë drejtimit të automjetit, shikoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë.

Shënim: Përdorimi i aksesorëve të caktuar me iPhone mund të ndikojë në funksionimin e transmetimit me valë. Jo të gjithë aksesorët e iPod dhe iPad janë plotësisht të përputhshëm me iPhone. Aktivizimi i modalitetit të aeroplanit mund të eliminojë interferencën radio mes iPhone dhe një aksesori. Riorientimi ose zhvendosja e iPhone dhe aksesorit të lidhur mund të përmirësojnë performancën me valë.

  • Ndezja e Bluetooth: Shkoni te Settings > Bluetooth.

  • Lidhja me një pajisje Bluetooth: Prekni pajisjen në listën Devices dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran për t'u lidhur me të. Shikoni dokumentacionin që keni marrë së bashku me pajisjen për informacion mbi çiftimin e Bluetooth. Për informacion mbi përdorimin e një tastiere Apple me valë, shihni Përdorimi i një tastiere Apple me valë.

iPhone duhet të ndodhet në distancë brenda 30 këmbëve (10 metra) nga pajisja Bluetooth.

  • Kthimi i daljes audio te iPhone: Çaktivizoni ose shçiftoni pajisjen, fikni Bluetooth te Settings > Bluetooth, ose përdorni AirPlay butoni AirPlay për të kaluar daljen e audios te iPhone. Shikoni AirPlay. Dalja e audios kthehet në iPhone sa herë që pajisja Bluetooth është jashtë rrezes së mbulimit.

  • Anashkalimi i pajisjes Bluetooth: Për të përdorur marrësin ose altoparlantin e iPhone për thirrjet:

  • Përgjigjuni një thirrjeje duke prekur ekranin e iPhone.

  • Gjatë një telefonate, prekni Audio dhe zgjidhni iPhone ose Speaker Phone.

  • Çaktivizoni pajisjen Bluetooth, shçiftojeni ose lëvizni jashtë rrezes.

  • Çaktivizoni Bluetooth te Settings > Bluetooth.

  • Shçiftimi i një pajisjeje: Te Settings > Bluetooth, prekni butoni More Info pranë pajisjes, më pas prekni “Forget this Device.” Nëse nuk e shihni listën Devices, sigurohuni që Bluetooth të jetë i ndezur.