Gishti që zvarrit një aplikacion mbi një aplikacion tjetër.
  • Krijimi i një dosjeje: Kur sistemoni aplikacionet, zvarritni një aplikacion mbi tjetrin. Prekni emrin e dosjes për ta riemërtuar. Zvarritni aplikacionet për t'i shtuar apo hequr ato. Prekni butonin Home kur të përfundoni.

Në një dosje mund të keni shumë faqe aplikacionesh.

  • Fshirja e një dosjeje: Zvarrisni të gjitha aplikacionet, dosja fshihet automatikisht.