Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni veçoritë e shkrimit, si p.sh. kontrollin ortografik, mund të shtoni tastiera për të shkruar në gjuhë të ndryshme, dhe mund të ndryshoni pamjen e tastierës virtuale ose të tastierës me valë Apple.

  • Vendosja e veçorive të shkrimit: Shkoni te Settings > General > Keyboard.

  • Shtimi i një tastiere për një gjuhë tjetër: Shkoni te Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard.

  • Ndërrimi i tastierave: Nëse keni konfiguruar tastiera për gjuhë të tjera te Settings > General > International > Keyboards, mund të ndërroni mes tyre duke shtypur Command-Space.

Për informacion mbi tastierat ndërkombëtare, shihni Përdorimi i tastierave ndërkombëtare.

  • Ndryshimi i pamjes së tastierës: Shkoni te Settings > General > Keyboard > Keyboards, zgjidhni një tastierë, më pas zgjidhni pamjen.