• Kryerja e një thirrjeje me FaceTime: Sigurohuni që FaceTime të jetë aktivizuar te Settings > FaceTime. Prekni FaceTime, më pas prekni Contacts dhe zgjidhni një emër. Prekni butoni i videos për të kryer një thirrje video ose butoni i marrësit të telefonit për të kryer një thirrje audio.

Ekrani Cropped Contacts me butonat e thirrjes video dhe audio
  • Përdorni zërin për të filluar thirrjen.  Mbani shtypur butonin Home dhe më pas thoni “FaceTime,” e ndjekur nga emri i personit që do të telefonohet.

  • Dëshironi të thërrisni sërish?  Prekni Recents, pastaj zgjidhni një emër ose numër.

  • Nuk mund t'i përgjigjeni thirrjes për momentin?  Kur vjen një thirrje FaceTime, ju mund të përgjigjeni, mund ta refuzoni ose mund të zgjidhni një opsion tjetër.

Ekrani i thirrjes hyrëse me butonat. Radha e sipërme, nga e majta në të djathtë: Butoni Remind Me, butoni Message. Radha e poshtme, nga e majta: Butoni Decline dhe butoni Answer.
  • Shikoni të gjithë grupin: Rrotulloni iPhone për të përdorur FaceTime në orientim horizontal. Për të shmangur ndryshimet e padëshiruara të orientimit, bllokoni iPhone në orientim vertikal. Shikoni Ndryshimi i orientimit të ekranit.