iPhone lidhet me internetin kur është e nevojshme, duke përdorur një lidhje Wi-Fi (nëse ka) ose rrjetin e operatorit tuaj celular. Për informacion mbi lidhjen me një rrjet Wi-Fi, shihni Lidhja me Wi-Fi.

Kur një aplikacion ka nevojë të përdorë internetin, iPhone vepron si më poshtë:

  • Lidhet me shumicën e rrjetit të disponueshëm Wi-Fi të përdorur së fundmi

  • Tregon një listë për rrjetet Wi-Fi brenda zonës së mbulimit dhe lidhet duke përdorur atë që zgjidhni

  • Lidhet përmes rrjetit të të dhënave celulare, nëse disponohet

Shënim: Nëse nuk ka një lidhje Wi-Fi me internetin, aplikacionet dhe shërbimet e iPhone mund të transferojnë të dhëna përmes rrjetit të operatorit tuaj celular, gjë që mund të rezultojë në tarifa shtesë. Kontaktoni me operatorin tuaj celular për informacion mbi çmimet e planeve tuaja tarifore celulare për të dhënat. Për të menaxhuar përdorimin e të dhënave celulare, shihni Cilësimet e Cellular.