Shkoni te Settings > iBooks, ku mund të:

  • Sinkronizoni koleksionet dhe faqeshënuesit (duke përfshirë shënimet dhe informacionin e faqes aktuale) me pajisjet e tjera.

  • Shfaqja e përmbajtjes online brenda një libri. Disa libra mund të kenë akses në video ose audio që është ruajtur në internet.

  • Ndryshimi i drejtimit në të cilin kthehen faqet po të prekni kufirin e majtë: